Avtalsvillkor - Marknadspris el

Elförsäljningsavtalet träder i kraft vid avtalsperiodens ingång. Startdatum för leveransen bestäms enligt det startdatum som nätinnehavaren meddelar till Helen. Nätinnehavaren ansvarar för elöverföringen.

Avtalet och priserna gäller tillsvidare. Från kundens sida kan avtalet sägas upp med två veckors uppsägningstid. Från säljarens sida är uppsägningstiden 30 dagar. På avtalet tillämpas vid var tid gällande elförsäljningsvillkor och Helens allmänna prislistor. Priserna inkluderar moms.

Ett Marknadspris el-avtal gäller tillsvidare. I produkten Marknadsprisel bestäms det månatliga energipriset utifrån noteringarna på elbörsen Nasdaq Commodities. Prisbestämningsprincip (exempel juni 2015): Kunderna meddelas om juni månads pris den 15 maj. Priset bestäms utifrån de noterade avslutskurserna för juni månads månadsprodukter under perioden 15 april – 14 maj med tillägg av en marginal. Medelvärdet av avslutskurserna för systemprisprodukten (ENOMJUN) adderas till medelvärdet av avslutskurserna för områdesdifferensprodukten (SYHELJUN) och på detta läggs vid respektive tidpunkt gällande moms samt marginal. Förändringarna i månadspriset meddelas på www.helen.fi/markkinahintasahko den 15:e föregående månad eller sista vardagen före den 15:e. (Beräkningsperioden för avslutskursernas medelvärde förändras då på motsvarande sätt.)

Helen har ingen skyldighet att ingå ett nytt Börspris el-elavtal för samma kund eller samma förbrukningsplats, om det har gått mindre än 12 månader sedan utgången av föregående avtalsperiod.

Elen i avtalet är avsedd för fast boende och fritidsbostäder, där huvudsäkringen är högst 63 A.

Elöverföring och mätning

Med fullmakt från kunden säger Helen upp det nuvarande elavtalet och tecknar vid behov ett nytt nätavtal i kundens namn. Nätinnehavaren fakturerar kunden för elöverföringen enligt sin prislista. Nätinnehavaren ansvarar och fakturerar för mätningen. Vid tids- och säsongel ska det finnas 2-tidsmätning på förbrukningsplatsen. Om den offererade produkten inte lämpar sig för nätinnehavarens tidsindelning eller kundens mätning har Helen rätt att ta i bruk en lämplig produkt.

Fakturering

Kunden faktureras enligt den faktureringsrytm han själv väljer.

Leveransvillkor

Helens elförsäljningsvillkor.

Ångerrätt enligt konsumentskyddslagen

Enligt konsumentskyddslagen har kunden rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

Vill kunden utöva ångerrätten ska kunden skicka oss ett klart och tydligt meddelande [med namn, förbrukningsplatsens adress, förbrukningsplatsens nummer och eventuellt telefonnummer och e-postadress] om beslutet att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

Kunden kan använda ångerblanketten, som är bifogad med bekräftelsen på elleveransavtal, eller använda andra skriftliga avbeställningssätt.
För att kunden ska hinna utöva ångerrätten i tid räcker det med att skicka in meddelandet om att kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

När vi har tagit emot meddelandet om frånträde upphör avtalet att gälla.

Om det är fråga om en flyttning och avtalet på kundens uttryckliga begäran ingås med början inom mindre än 14 dagar (alltså före ångerfristens utgång), är kunden skyldig att betala avtalsenligt pris för den el som förbrukats innan meddelandet om frånträde lämnades.

Avtalsbekräftelse

Avtalbekräftelsen skickas till kunden via e-post.

Kunduppgifter och dataskydd

Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Läs mer om behandlingen av personuppgifter: helen.fi/personuppgifter