Avtalsvillkor - Spot El

Avtalet och priserna gäller tillsvidare. Energipriset baserar sig på elbörsens spotpris, till vilket ett marginal tillkommer. I tillägg uppbärs en månatlig grundavgift.

Avtalet träder i kraft enligt det startdatum som meddelats Helen av nätinnehavaren. Om kundens giltiga tidsbundet avtal hindrar avtalet från att träda i kraft på önskat datum, flyttas det nya avtals start till slutet av det nuvarande tidsbundet avtal, dock högst 6 månader efter det ursprungliga önskade försäljningsstartdatumet. När beställningen har trätt i kraft skickas ett e-postmeddelande om saken till kunden.

Leveransavgift tas ut för all el som levererats till kunden. Om elförbrukningen inte mäts och registreras per timme beräknas det månatliga elpriset utgående från typbelastningskurvan för grupp 3 i Handels- och industriministeriets beslut nr 491. Helen har ingen skyldighet att ingå ett nytt Spotsähkö-elavtal för samma kund eller samma förbrukningsplats, om det har gått mindre än 12 månader sedan utgången av föregående avtalsperiod.

Avtalet och priserna gäller tillsvidare. Från kundens sida kan avtalet sägas upp med två veckors uppsägningstid. Från säljarens sida är uppsägningstiden 30 dagar. På avtalet tillämpas vid var tid gällande elförsäljningsvillkor och Helens allmänna prislistor. På priserna tillkommer moms. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto.

Elöverföring och mätning

Med fullmakt från kunden säger Helen upp det nuvarande elavtalet och tecknar vid behov ett nytt nätavtal i kundens namn. Nätinnehavaren fakturerar kunden för elöverföringen enligt sin prislista. Nätinnehavaren ansvarar och fakturerar för mätningen. Om den offererade produkten inte lämpar sig för nätinnehavarens tidsindelning eller kundens mätning har Helen rätt att ta i bruk en lämplig produkt. Om huvudsäkringen är större än 63 A ska elförbrukningen mätas och registreras per timme.

Leveransvillkor

Helens elförsäljningsvillkor

Avtalsbekräftelse

Avtalbekräftelsen skickas till kunden via e-post.

Kunduppgifter och dataskydd

Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Läs mer om behandlingen av personuppgifter: helen.fi/personuppgifter