Nyhet / 20.6.2017

Helens långsiktiga energieffektivitetsarbete belönades

Arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och Motiva har tilldelat Helen ett erkännande för förtjänstfullt energieffektiviseringsarbete. Helen tog emot erkännandet vid ett jubileumsseminarium för energieffektivitetsavtal i Finlandiahuset 15.6.2017.

Helens viktigaste prestation inom energieffektivitet under perioden 2008–2016 var Katri Valas värmepumpsanläggning, med vars hjälp spill- och returvärme utnyttjas effektivt. Anläggningen tar till vara värmeenergi ur renat avloppsvatten och värmeenergi från solen, som leds hit från fastigheterna via fjärrkylenätet. År 2008 var anläggningens första hela verksamhetsår, och 2016 sattes igen nytt produktionsrekord.

- I Katri Vala producerades i fjol hela 490 GWh fjärrvärme med spill- och returvärme. Samma år sparades nästan motsvarande mängd energi genom energieffektiviseringsåtgärder. Det motsvarar hela Tavastehus stads fjärrvärmeförbrukning, säger klimat- och energieffektivitetschef Rauno Tolonen på Helen.

Förutom återvinning av spillvärme har Katri Valas värmepumpar också öppnat en helt ny affärsverksamhet: fjärrkyla. Värmeenergi som alstrats av solen tas till vara från fastigheterna med hjälp av fjärrkyla. Helens fjärrkyla växte under hela avtalsperioden och tillväxten fortsätter.

Helen har ökat energieffektiviteten både genom effektivisering av produktionen och med hjälp av produkter som främjar energieffektivitet. Andra betydande energieffektiviseringsåtgärder som Helen utfört under den belönade avtalsperioden är modernisering av gasturbinerna i kraftverket Nordsjö B, ombyggnad av fjärrvärmenätet, besiktningar av elstationer, förnyande av energirådgivningen samt nya produkter och tjänster som främjar energieffektivitet.

Full nytta av spill- och returvärmen

Under den nya avtalsperioden 2017–2025 strävar Helen efter att utnyttja spill- och returvärmen ännu effektivare och optimera produktionen. Följande energibesiktning av ett kraftverk görs i Helens största produktionsenhet, gaskombikraftverket Nordsjö B.

- Som ett nytt element i avtalet tog vi med förbättrande av energieffektiviteten i hela energisystemet genom lösningar på systemnivå. De åtgärder vi hittills har rapporterat har gällt enskilda kraftverk, säger Tolonen.

Helenin pitkäjänteinen energiatehokkuustyö palkittiin

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet