Nyhet / 10.8.2017

Jakobacka värmecentral får ny oljecistern

Den ena av Jakobacka värmecentrals två oljecisterner byts ut och den andra tas ur bruk. Arbetena startar i början av april och i september justeras värmecentralen för att uppfylla de nya utsläppskraven. I december 2017 kan värmecentralen tas i drift igen.

 

Värmecentralerna behövs när förbrukningen av värme och tappvarmvatten är hög, det vill säga i praktiken vid kallt vinterväder. Jakobacka värmecentral är en av dem som matar värme till det östra fjärrvärmenätet i Helsingfors. Anläggningen har två oljepannor på vardera 22 MW. Den tjocka eldningsoljan som använts som bränsle har lagrats i två oljecisterner på vardera 1100 m3.

I nuläget uppfyller Jakobacka värmecentral inte de nya utsläppsgränser som träder i kraft nästa år. Anläggningen konverteras till tjock eldningsolja med 0,5 % svavelhalt för att underskrida de tillåtna utsläppsnivåerna.

I samband med konverteringen tas den ena oljecisternen ur bruk och den andra förvandlas till en dubbelmantlad cistern genom att bygga en ny mindre cistern inuti den gamla. Den gamla cisternen fungerar som invallning för den nya.

Samtidigt automatiseras den dubbelmantlade cisternens CO2-släckningssystem och nödvändiga process-, el-, automations-, byggnads- och VVS-ändringar görs i cisternen. Dessutom byggs skumsläckningsrör till cisternen för att göra den brandsäkrare. Ändringsarbetena görs huvudsakligen inne i oljecisternen.

Transporterna av material och arbetskraft ökar trafiken i området kring värmecentralen dagtid. Vid iordningställandet av byggarbetsplatsen kan det förekomma buller när cisternutrymmets tak öppnas. Också svetsningsarbetena kan ge upphov till vissa lukt- och bullerolägenheter, om det blir nödvändigt att effektivisera luftväxlingen med fläktar.

Genom att förnya oljecisternen säkerställer Helen fjärrvärmens höga driftsäkerhet, främjar hållbar utveckling av produktionen och minimerar miljöolägenheterna.

Vi beklagar eventuella buller- och luktolägenheter som arbetet medför.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet Företag