Nyhet / 10.8.2017

Helen söker företagspartners för reglerkraftspilot

I pilotförsöket utreds den ekonomiska nytta som uppkommer om ett företag eller en fastighet har tillgång till ett reservkraftverk som lämpar sig för reglering av elproduktionen.

 

Andelen förnybar sol- och vindenergi ökar inom elproduktionen. För att balansera förbrukning och produktion behövs i framtiden all tillgänglig flexibilitetspotential, också sådan som finns på förbrukarsidan.

Helen är med i ett pilotförsök som samordnas av stamnätsbolaget Fingrid och handlar om att aggregera objekt för reglerkraftsmarknaden, det vill säga utreda möjligheten för objekt som kan reglera elförbrukningen eller elproduktionen att delta i upprätthållandet av effektbalans i elsystemet.

I pilotförsöket samlar man praktiska erfarenheter av bland annat lämnande av aggregerade offerter, registrering av affärer och behandling av balansfel samt av informationsutbytet mellan parterna på reglerkraftsmarknaden. Företag som är med drar nytta av att använda sitt eget reservkraftverk på reglerkraftsmarknaden:

  • Reservkraftverken som sällan används kan utnyttjas för att bygga en klimatneutral framtid
  • i samband med pilotförsöket går det smidigt att provköra reservkraften 
  • företaget får skälig ekonomisk kompensation
  • att delta i pilotförsöket är en hållbar handling: det stöder elinfrastrukturen och balanserar nätet

Stamnätsbolaget Fingrid Abp ansvarar för pilotförsöket medan Helen ansvarar för driftstyrningen av reservkraftverken. Helen fungerar som aggregator och samlar företagens reservkraftverk till ett virtuellt kraftverk, vars kapacitet bjuds ut på reglerkraftsmarknaden. Företagen behöver inte vara Helens elkunder.