Nyhet / 14.5.2019

Elleveransvillkoren förnyas

Helen börjar från och med 1.7.2019 tillämpa de förnyade allmänna elleveransvillkoren (ELV2019) som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf.

Elleveransvillkoren har ändrats till följd av en väsentlig förändring i förhållandena, på grund av att föråldrade avtals- eller prissättningsarrangemang moderniseras och för att kunna vidta nödvändiga energisparåtgärder.  

I villkoren har formuleringen av definitionerna samt terminologin förenhetligats med de övriga villkoren och elmarknadslagen. Dessutom har lagparagraferna uppdaterats och hänvisningarna till lagparagrafer ersatts med allmänna hänvisningar till lagstiftning. Formuleringarna har preciserats och upptäckta skrivfel har rättats.  

Läs de nya elleveransvillkoren  

Uppdateringen av elleveransvillkoren kräver inga åtgärder från kundernas sida. En konsument har rätt att säga upp elleveransavtalet inom 30 dagar från det att han fått underrättelse om att elleveransvillkoren har ändrats. För användare som inte är konsumenter är motsvarande tid 15 dagar. Uppsägningsrätten gäller inte kunder med tidsbundna avtal. För kunder med tidsbundna avtal träder de nya avtalsvillkoren i kraft så fort den nuvarande avtalsperioden löpt ut