Nyhet / 6.11.2019

Helens goda resultatutveckling fortsätter – i samarbete med en betydande kund utnyttjas spillvärme i allt högre grad

Helens resultatutveckling har varit fortsatt god under det tredje kvartalet, och framgångsrika åtgärder på elmarknaden har haft stor betydelse för detta. Helen fortsätter att förnya sin affärsverksamhet i enlighet med den strategi som fastställdes på våren.

- Helens mål är att vara marknadens mest kundfokuserade energibolag. Tillsammans med kunderna bygger vi en klimatneutral framtid. Ett lysande exempel på detta är det färska samarbetet med Paulig: överskottsvärme från kafferosteriet kan användas för att värma ända upp till 1000 tvårumslägenheter. Recirkulering till fjärrvärmenätet av värme som uppkommer inom livsmedelsindustrins produktionsprocesser är unikt i Helsingfors, men möjligt tack vare nya tekniska lösningar, säger Helen Ab:s VD Pekka Manninen.

Helenkoncernen består av moderbolaget Helen Ab och dotterbolagen Helen Elnät Ab, Oy Mankala Ab och Helsingin Energiatunnelit Oy. Intressebolag som sammanställts i koncernen är Voimapiha Oy, Finlands Havsvind Ab och Liikennevirta Oy.

Siffrorna inom parentes gäller motsvarande tidsperiod föregående år. Dotterbolaget Finlands Energi-Entreprenad Ab såldes 30.4.2019 och rapporteras efter det inte längre i siffrorna för koncernen. 

JULI-SEPTEMBER 2019

 • Koncernens resultat var bättre än året innan. Omsättningen uppgick till 126 miljoner euro (136 miljoner euro), rörelsevinsten var 13 miljoner euro (0 miljoner euro).

 • Värmeförsäljningen ökade med 17 % till 647 GWh (552 GWh).

 • Den totala elförsäljningen ökade med 2 % till 1 032 GWh (1 015 GWh).

 • Försäljningen av fjärrkyla minskade till 75 GWh (85 GWh).

 • Elöverföringen i Helsingfors låg på samma nivå som året innan och uppgick till 986 GWh (994 GWh).

JANUARI-SEPTEMBER 2019

 • Koncernens resultat var bättre än året innan. Omsättningen steg till 644 miljoner euro (611 miljoner euro) och rörelsevinsten var 128 miljoner euro (69 miljoner euro). Framgångsrika åtgärder på elmarknaden och den gynnsamma utvecklingen för värmeverksamheten bidrog till den ökade omsättningen och det goda resultatet.

 • Den milda början på året minskade värmeförsäljningen med 3 % från föregående år. Värmeförsäljningen uppgick till 4 433 GWh (4 575 GWh).

 • Den totala elförsäljningen ökade med 4 % till 4 809 GWh (4 620 GWh).

 • Försäljningen av fjärrkyla minskade en aning till 151 GWh (158 GWh).

 • Elöverföringen i Helsingfors låg på samma nivå som året innan och uppgick till 3 202 GWh (3 236 GWh).

KONCERNENS NYCKELTAL 

 

BETYDANDE HÄNDELSER UNDER JULI-SEPTEMBER

 • Helen och Paulig avtalade i ett gemensamt pilotprojekt om utnyttjande av spillvärme från Nordsjö kafferosteri. Med hjälp av en ny teknisk lösning kan värme tas till vara i en mängd som motsvarar 1000 tvårumslägenheters årsbehov av värme. Recirkulering till fjärrvärmenätet av värme som uppkommer inom livsmedelsindustrins produktionsprocesser är unikt i Helsingfors..

 • Helsingfors Mässcentrum och Helen Ab öppnade ett av Helsingfors största solkraftverk på taken till Mässcentrums hallar i augusti. Solkraftverket togs i drift i månadsskiftet augusti-september 2019. Samtidigt började man bygga ut kraftverket.

 • I september arrangerades en besöksdag i Nordsjö, där de lokala invånarna och andra intresserade fick tillfälle att bekanta sig med Helens kraftverk och de nya projekten i området: en värmepump som utnyttjar värme från havsvattnet, ett biovärmeverk och ett stadsraffinaderi som gör materialåtervinningen effektivare.

 • Inom försäljningen startade ett trainee-program av ny typ i september. Helen eftersträvar stark tillväxt inom nya energilösningar och med hjälp av trainee-programmet stärker man säljorganisationen.

 • I Allas Sea Pool på Skatudden arrangerades ett gratisevenemang för allmänheten, där Helens klimatneutrala framtid presenterades.

UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

Prisfluktuationerna på grossistmarknaden för el väntas bli kraftigare under de närmaste åren då den varierande produktionen ökar. Fjärrvärmens prismässiga konkurrenskraft är fortsatt god; investeringarna i klimatneutralitet gör att fjärrvärmen är konkurrenskraftig och attraktiv även i framtiden. 

Naturgasmarknaden öppnas för konkurrens från och med 2020, och då ska överföringen av naturgas och försäljningen av naturgasenergi särredovisas på grossistmarknaden. Bedömningen är att naturgasens konkurrenskraft kommer att bli bättre när marknaden öppnas.

En totalreform av energibeskattningen är ett av de största målen för energisektorn under den här regeringsperioden. Ur Helens synvinkel är det viktigaste förnyelsebehovet att flytta värmepumpar som producerar värme till fjärrvärmenätet från nuvarande skatteklass I till skatteklass II. Förändringen är nödvändig för att fjärrvärmen ska kunna göras klimatneutral. Såvitt vi kan se är skatteändringen också lätt att genomföra. Med den nuvarande beskattningsmodellen är det svårt att få lönsamhet i värmepumpsinvesteringar jämfört med traditionella energiinvesteringar.

Helen bedriver ett aktivt påverkansarbete för att totalreformen av energibeskattningen ska beakta utsläppshandelns styrande effekt samt de nya lösningarna inom värmeproduktionen och i kundledet, och att den inte för med sig en oskälig skattebörda för den nuvarande värmeproduktionen och därmed extra kostnader för kunderna.

I enlighet med den nya strategin som fastställdes på våren svarar Helen på omvälvningen i energisektorn genom att göra kraftiga investeringar i lösningsinriktad affärsverksamhet och bygga partnerskap som stöder strategin. Helen förenar sina krafter med kundernas för att bygga en klimatneutral framtid – som fina exempel på detta under den här översiktsperioden kan nämnas samarbetet med både Paulig, Sponda och Mässcentrum.

Helsingfors den 31 oktober 2019

Läs mer om ämnet

Företag