Nyhet / 10.6.2020

Helen skapar en ny värmeproduktionsmodell för privathushåll med ett pilotprojekt - Jordvärme blir en del av bolagets kolneutrala energisortiment

Kolneutral uppvärmning har en nyckelroll när det gäller att minska klimatutsläpp. Geovärme och jordvärme kompletterar utsläppsfria värmekällor, och de passar bra för ett fjärrvärmenätverk. Helen erbjuder också jordvärmelösningar för fastigheter.

Under det innevarande året genomför Helen de första jordvärmebaserade projekten för bostadsbolag i huvudstadsregionen. Målsättningen är att skapa en ny värmeproduktionsmodell för privathushåll som förenar fjärrvärmens och jordvärmens bästa sidor och främjar på det sättet Helsingfors’ och hela Finlands ambitiösa mål i minskning av koldioxidutsläpp.

I fortsättningen kan vi också erbjuda en nyckelfärdig jordvärmebaserad helhetslösning för kunderna.  

- Vid sidan om fjärrvärme och elektricitet ger vi kunderna möjligheten att utnyttja diversifierad energiproduktion, såsom solenergi och nu senast jordvärme. Vi skapar en ny värmeproduktionsmodell som förenar fjärrvärmens och jordvärmens bästa sidor och optimerar deras användning mot en utsläppsfri värmeproduktion. För tillfället söker vi pilotmål för den nya tjänsten på olika håll i Finland, säger produktchef Annukka Saari på Helen.  

För att uppnå utsläppsminskningsmålet krävs förändringar i alla sektorer. En förbättrad energieffektivitet och ökad användning av förnyelsebar energi på fastigheter har en mycket stor potential att minska utsläpp från boende. För att kunna uppnå kolneutralitetsmålet är Helen aktivt med om att utveckla och genomföra boendelösningar som minskar utsläpp och förbättrar energieffektivitet.

Boende är intresserade av jordvärme – en fallspecifik modell betjänar varje bostadsbolag

Jordvärme är intressant såväl för boende och bostadsbolag som för andra fastighetsägare. Den jordvärmebaserade uppvärmningslösningens långa livscykel och självförsörjande och utsläppsfria värmeproduktion är ett lockande alternativ för den som funderar över olika uppvärmningslösningar. Helen erbjuder jordvärmelösningar till såväl bostadsbolag, fastigheter som kvarter både i Helsingfors och i övriga Finland.  

Utvecklingsarbetet för jordvärmelösningar kompletteras av kundundersökningar. Utgående från kundernas behov kan jordvärmetjänstens innehåll definieras mera specifikt. Målet är att hitta en ekonomisk och utsläppsfattig lösning som motsvarar kundens behov och med vars hjälp kunden kan delta i byggandet av ett kolneutralt samhälle.  

Jordvärmelösningarna genomförs från fall till fall efter bostadsbolagets behov och de gränsvillkor som tomten och byggnaderna ställer, och kostnadsstrukturen beräknas så tydligt och transparent som möjligt, så att kunden kan välja den lösning som passar bäst.   

- I likhet med andra energilösningar ska jordvärmesystem vara energieffektiva, ekologiska och ekonomiskt lönsamma. Helen har helhetsansvaret för möjliggörande av rena energilösningar och agerar som vägledare genom att erbjuda nya slags lösningar för förnybar energi. Jordvärme är ett bra extra alternativ när man vill minska koldioxidavtrycket, säger Sari Mannonen, direktör för lösningsverksamheten på Helen.

Det finns mycket potential i geovärme

Helen har som mål att uppnå kolneutralitet år 2035. I år har vi redan fattat investeringsbeslut om kolneutralitetsåtgärder för 300 miljoner euro och vi söker hela tiden nya värmekällor. På Helen har vi också redan länge följt upp och utrett geovärmens utveckling och vi samarbetar med bland annat Geologiska forskningscentralen GTK. Helen utförde seismiska mätningar med akustisk loggning i Centralparken i slutet av förra året, och mätningarna gav en hel del information för planering av geotermiska lösningar.


Fakta:

  • Helen erbjuder också jordvärmelösningar.   
  • Jordvärmeobjekten kan vara enskilda fastigheter eller större områden.
  • Jordvärme kan också anslutas till fjärrvärmefastigheter.
  • Tjänsten piloteras, pilotobjekt sökes.    
  • Förutom fastighets- och kvartersspecifika jordvärmelösningar utreds även byggandet av större medeldjupa och djupa geotermiska värmeanläggningar.