Nyhet / 16.6.2020

All kylning som levereras av Helen är nu klimatneutral – ”Behovet av kyla ökar med cirka 35 %”

Nu är det möjligt att kyla fastigheter i Helsingfors med helt utsläppsfri kyla som utnyttjar spillvärme. Energibolaget Helens samtliga kylprodukter har varit klimatneutrala sedan början av året, eftersom de uteslutande produceras med hjälp av förnybara energikällor. 

Helens värmepumpanläggningar använder förnybar el, vilket gör att företagets fjärr- och fastighetskyla från och med i år är helt utsläppsfri. Omläggningen stöder Helens mål om klimatneutralitet fram till 2035.  

Enligt produktgruppschef Anssi Juvonen på Helens värme- och kylprodukter är efterfrågan på kylning i stark uppgång.   

- Enligt meteorologiska institutets utredning kommer kylbehovet fram till 2050 att öka med cirka 35 procent jämfört med nuläget. Bidragande orsaker är dels klimatförändringen, dels urbaniseringen och fastigheternas förbättrade energieffektivitet: fastigheterna är bättre tätade än förut, vilket betyder att värmen inte smiter ut på samma sätt som i äldre hus, säger Juvonen.  

Helen har tillhandahållit kyltjänster sedan 1998 och i dag är redan 450 fastigheter anslutna till fjärrkyla. Kundvolymen ökar i en takt på närmare 10 procent per år.  

Övergången kostnadsfri för kunden

Helens hållbart producerade kyla är tillgänglig i hela Helsingfors, för såväl affärsfastigheter som bostadsbolag.

- Vid kylproduktionen utnyttjar vi energiflöden som annars skulle gå till spillo. Våra största kundsegment inom kylning är kontor och affärsbyggnader samt stora fastigheter som har sina egna klimatneutralitetsmål. Det nya miljövänligare alternativet gör det lättare för nuvarande och nuvarande fjärrkylekunder att nå sina mål för utsläppsminskning, eftersom övergången till utsläppsfri kyla inte medför någon extra kostnad för kunden, säger Juvonen.

Undersökning: Helsingforsarna oroliga för klimatförändringen

Juvonen säger att klimatneutralitet har blivit ett stort tema i fastighetsbranschen, liksom även i den allmänna debatten. Enligt en enkätundersökning som Helen låtit utföra tror 86 procent av helsingforsarna på klimatförändringen, och 83 procent anser att den är ett mycket (40 %) eller ganska (43 %) allvarligt hot.  

Helsingforsarnas oro för klimatfrågor återspeglar sig på deras attityder till i vilken utsträckning individerna borde göra val som är hållbara för miljön. Nästan hälften (48 %) av svarspersonerna upplever att man borde göra hållbara val alltid när det är möjligt, och 45 procent av svarspersonerna instämmer delvis i påståendet.  

Undersökningen nådde ut till 800 svarspersoner och genomfördes på uppdrag av Helen 4-11.12.2019 av M3 Panel som drivs av Bilendi Oy. Målgruppen var helsingforsare över 18 år, som har flyttat hemifrån och ansvarar för inköpen till sitt hushåll.  

FAKTA: Fjärrkyla och fastighetskyla

  • Vid fjärrkyla överförs vatten som kylts ned i en värmepumpsanläggning till byggnaderna i underjordiska rörledningar, som löper kors och tvärs på en sträcka av tiotals kilometer från Ärtholmen till Böle och från Sundholmen till Fiskehamnen. Kylningen sker när det kalla vattnet styrs till olika delar av fastigheten med hjälp av utrustning i källaren.
  • Fastighetskyla är en lösning för fastigheter som inte ligger längs fjärrkylenätet. I den här lösningen produceras kylvattnet med en värmepump som installeras i fastigheten.
  • Överskottsvärmen från fastigheterna går inte till spillo utan tas till vara och förädlas till klimatneutral fjärrvärme med hjälp av värmepumpar. Med hjälp av Helens kylprodukter cirkulerar energin effektivt, vilket gör dem ytterst miljövänliga.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet