Nyhet / 28.5.2021

55 % av finländarna har förändrat sin konsumtion i mer ekologisk riktning under coronaåret – bland de förnybara energiformerna är tron på solenergi starkast

Under det gångna året har över hälften av finländarna tänkt mer än tidigare på hur miljövänliga deras konsumtionsval är, framgår det av en enkät som energibolaget Helen låtit utföra om förnybara energiformer. Ett urval på tusen personer deltog i enkäten.

Bland svarspersonerna har studerande varit riktiga mönsterelever, eftersom sju av tio studerande (69 %) som svarat har förändrat sina konsumtionsvanor i grönare riktning. Två tredjedelar av 18–34-åringarna och en nästan lika stor andel av kvinnorna gav samma svar.

”Av svaren kan man se att finländarna under pandemin har stannat upp och funderat på sin konsumtions miljöpåverkan i högre grad än tidigare. Klimatupplysningen som pågått i årtionden håller på att övergå från medvetenhet till handling. Det som jag tycker är uppmuntrande är att det här framför allt gäller unga vuxna”, säger Helens direktör för hållbarhets- och samhällsrelationer Maiju Westergren.

Solkraftskapaciteten fördubblas årligen

Framöver kommer individens konsumtionsval i hög grad att bestämmas av exempelvis det urval av tjänster som uppkommer när tekniken kring förnybar energi utvecklas. Av enkäten framgår att solkraft är den förnybara energilösning som antas få den viktigaste ställningen när det gäller att bromsa klimatuppvärmningen. Så anser 38 procent av dem som svarade, medan var fjärde håller på vindkraft och 8 procent bedömer att biogas har den största potentialen. Också på Helen har man noterat att intresset för och efterfrågan på solpaneler är på stark uppgång.

”Under de senaste fem åren har förfrågningarna som gäller solkraft tiodubblats. Solkraftskapaciteten har i stort sett fördubblats varje år och under det senaste året har efterfrågan på paneler fortsatt att öka särskilt bland konsumenter, trots pandemin. I framtiden kommer solpaneler att bli ännu populärare, när människor satsar allt mer på energin för sitt hem. Det kan också uppstå energisammanslutningar kring solpaneler, när solenergi från paneler på ett hus med större takyta kan säljas exempelvis till grannarna”, säger Helens produktgruppschef för sol- och vindkraft Krista Jaatinen.

Elräkningen ner med 500 euro per år

Enligt undersökningen är hela sex av tio svarspersoner – och 78 procent av vuxna under 35 år – intresserade av att utnyttja el som producerats med solpaneler i sitt egnahems- eller fristående hus eller på sitt sommarställe. Av de svarspersoner som bor i flervånings- eller radhus är exakt hälften intresserade av att utnyttja solenergi i sitt bostadsbolag.

Av de svarspersoner som bor i egnahems- eller fristående hus eller äger ett sommarställe planerar 7 procent att skaffa solpaneler i år, medan över en tredjedel har tänkt göra det längre fram. Enligt undersökningen är de största hindren för att skaffa solpaneler för närvarande att priset upplevs vara för högt (33 %), uppfattningen att panelerna inte producerar tillräckligt med el i förhållande till investeringens pris (26 %) samt att man vet för lite om saken (19 %).

”Undersökningen antyder att finländarna skulle behöva mer information om solpaneler, eftersom solpaneler är ett betydligt kostnadseffektivare alternativ än vad många tror. I själva verket sänker solpanelerna elräkningen för ett genomsnittshushåll med 400–500 euro per år. Enligt vår erfarenhet handlar konsumenternas intresse för solpaneler dels om möjligheten att spara, dels om att minska sitt klimatavtryck, men också om garantin på solpanelerna, som till exempel hos Helen är 12 år. Helens solpaneler tjänar in sig redan under garantitiden genom den el de producerar”, säger Jaatinen.

”Det är inte heller många som vet att man numera kan använda sin lagrade solkraftsel på en helt annan plats än där panelerna har producerat den. Med hjälp av Helens Virtuella batteri kan konsumenten genom saldoöverföring till exempel använda den lagrade solkraftselen på sommarstället, trots att panelerna har installerats på taket till den fasta bostaden. Med appen Oma Helen kan man hålla koll på elförbrukningen, överskottsproduktionen och utnyttjandet av det virtuella batteriet”, tillägger hon.

FAKTA: Så här får du ner elräkningen med hjälp av solpaneler

  • Kontrollera att taket inte skuggas av träd. Försök hålla taket så fritt från skuggor som möjligt för att panelerna ska kunna fungera på full effekt.
  • Det gör ingenting om taket inte vetter mot söder; panelerna producerar också bra på tak som vetter mot öster eller väster.
  • När energiproduktionen är som störst är det bra att passa på att göra sådana hemsysslor som drar mycket el (t.ex. köra tvättmaskinen). Då utnyttjar du den större produktionen direkt till större förbrukning. I appen Oma Helen kan du lätt kolla när dina solpaneler producerar mest energi.
  • Det lönar sig att lagra överskottsenergin från solpanelerna i det virtuella batteriet. Energi som lagrats under sommaren kan utnyttjas i elräkningarna långt in på hösten.

Om enkäten

Helens enkät som kartlade åsikterna om förnybara energiformer genomfördes 26.4–1.5.2021. Materialet samlades in i form av en online-enkät i M3 Paneli som upprätthålls av Bilendi Oy. Totalt utfördes 1000 enkätintervjuer. Målgruppen var finländare i åldern 18–75 år, och urvalet var nationellt representativt fördelat på kön, ålder och region.

Läs mer om ämnet

Solenergi Smart energianvändning