Nyhet / 14.12.2022

Klimatneutralt energibolag 2030 – 80 % utsläppsminskning möjlig redan 2025

Helens mål är att vara ett klimatneutralt energibolag år 2030. I vårt klimatneutralitetsprogram berättar vi om de åtgärder och den utsläppsminskningsväg genom vilka vi ska nå vårt mål, minska vårt beroende av fossil importenergi och öka vår energisjälvförsörjning i försnabbad takt.

– Vi vill skapa världens modernaste energisystem och framför allt ett hållbart energisystem som vi alla kan vara stolta över. Världsläget har accentuerat behovet av att hålla fast vid vårt klimatneutralitetsmål, som för oss mot en mer energisjälvförsörjande och leveranssäkrare energiframtid, men det krävs också omvärldsanalys för att göra upp planer som vi kan förverkliga i en föränderlig och för närvarande ytterst oberäknelig omvärld, säger Helens VD Juha-Pekka Weckström.

Grundpelarna för vårt klimatneutralitetsprogram har slagits fast och programmet säkerställer att vi når vårt klimatneutralitetsmål inom tidsramarna.

Så här ska våra utsläppsminskningar ske

2023: minst 40 procent jämfört med 1990 års nivå

  • Vi stänger Hanaholmens kraftverk och halverar användningen av stenkol. Vi ersätter produktion med spillvärme, hållbar bioenergi, lagring av el samt med kärn-, vind- och solkraft.

2024: minst 60 procent jämfört med 1990 års nivå

  • Vi stänger Sundholmens kraftverk och slutar använda stenkol. Vi går mot decentraliserad värmeproduktion och ett hållbart energisystem.

2025: minst 80 procent jämfört med 1990 års nivå

  • Vår värmeproduktion består huvudsakligen av värmepumpar som utnyttjar spill- och omgivningsvärme samt av elpannor, energilagring och hållbar bioenergi. Vi producerar el huvudsakligen med vind-, kärn-, vatten- och solkraft.

2030: minst 95 procent jämfört med 1990 års nivå

  • Vi ökar ytterligare vind- och solkraftsproduktionen samt den icke-förbränningsbaserade värmeproduktionen särskilt genom värmepumpslösningar. Vi kompenserar resterande utsläpp.

Ett klimatneutralt Helen 2030: Helens utsläppsminskningsmål (totala utsläpp)

imagepz91p.png

Betydande utsläppsminskningar nås genom omfattande investeringsprogram

Vi gör omfattande investeringar i ett hållbart och modernt energisystem och fram till 2025 bygger vi över 2 000 megawatt kapacitet som ersätter fossil energiproduktion. Med hjälp av investeringsprogrammet når vi redan 2025 en utsläppsminskning på 80 procent jämfört med 1990 års nivå. År 2030 är vår energiproduktion klimatneutral: koldioxidutsläppen från vår energiproduktion minskar med minst 95 procent jämfört med 1990 års nivå. De resterande utsläppen kommer vi att kompensera.

Att frångå fossila bränslen är mer än en klimatinsats

Att frångå fossila bränslen är en klimatinsats, men det minskar också pristrycket och ökar energisjälvförsörjningen. Ett hållbart och modernt energisystem ska trygga vår leverans- och försörjningsberedskap under alla förhållanden. Energieffektiv produktion och distribution har beaktats som ett led i klimatneutralitetsprogrammet.

Att sluta använda stenkol är bara en del av vår väg mot klimatneutralitet. Vi bygger framtidens energiplattform genom att utveckla intelligensen i fjärrvärmesystemet så att produktionen och förbrukningen kan optimeras bättre och överuppvärmning undvikas.

– Genom våra egna insatser vill vi visa vägen och aktivt vara med och lösa klimatkrisen. Den energiframtid vi målar upp förändrar energibolagets och kundens roll. Kunden är inte enbart kund utan också producent och en aktiv aktör. Framtidens energisystem lyckas bara i samarbete med kunderna, säger Helens utvecklingsdirektör Janne Rauhamäki.

Utöver klimatneutralitetsåtgärderna beaktar vi också biodiversiteten i all vår verksamhet. Vi har kartlagt vår verksamhets mest betydande påverkan på biodiversiteten och presenterat vår biodiversitetsstrategi. På grundval av biodiversitetsstrategin gör vi under 2023 upp en åtgärdsplan, vars genomförande vi kommer att rapportera om i vår årliga hållbarhetsrapport.

I en turbulent omvärld är det krävande att vara vägvisare, men vi har en klar riktning och tydliga mål i den stora omvälvning som pågår i energibranschen. Vi övergår till klimatneutral produktion i försnabbad takt men utan att ge avkall på energileveranssäkerheten.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet