Nyhet / 14.3.2024

Helen gjorde en historisk utsläppsminskning år 2023

Helens växthusgasutsläpp minskade i fjol med 38 procent jämfört med året innan. Orsaken till denna betydande minskning är nedläggningen av Hanaholmens kraftverk i april 2023 och den avsevärda minskningen i användningen av stenkol som följde detta. Utsläppsminskningen är inte ringa ens på nationell nivå eftersom Hanaholmen producerade under sina sista år cirka två procent av hela Finlands utsläpp.

Helens direkta växthusgasutsläpp uppgick till 1,66 miljoner ton koldioxidekvivalent år 2023. År 2022 var motsvarande utsläpp 2,68 miljoner ton. Uppgifterna framkommer i Helen-koncernens årsöversökt för år 2023. Siffrorna som gäller utsläpp har verifierats av en oberoende part.

– En utsläppsminskning på 38 procent konkretiserar de omfattande investeringar som vi har gjort i den gröna omställningen under de senaste åren. Följande betydande steg på vår stig mot utsläppsminskning är att i april 2025 stänga Sundholmens kraftverk som fortfarande använder stenkol. Före det tar vi i bruk bland annat flera elpannor och en luft-vattenvärmepumpsanläggning i industriell skala som utnyttjar omgivningsvärme, konstaterar Helens direktör Timo Aaltonen som ansvarar för värme och kyla.

Helen var det första finländska energibolaget som fick ett godkännande för sina utsläppsminskningsmål från Science Based Targets-initiativet år 2022. Målen grundar sig på en vetenskaplig beräkningsmetod som används för att säkerställa enhetligheten med det mål att begränsa uppvärmningen till under 1,5 grader som ställdes i klimatavtalet från Paris. Vi har förbundit oss till att senast år 2030 minska

  • 77 procent av våra Scope 1- och Scope 2-växthusgasutsläpp per producerad megawattimme av el och värme jämfört med nivån år 2019
  • 77 procent av våra Scope 1- och Scope 3-växthusgasutsläpp per såld megawattimme av el och värme jämfört med nivån år 2019

I och med nedläggningen av Hanaholmens kraftverk tog vi i bruk nya ersättande värmekällor, såsom den sjunde och sista värmepumpen vid Katri Valas värmepumpsanläggning. Vi investerade totalt 421 miljoner euro i klimatneutral energi år 2023 och i slutet av året var 55 procent av vår energiproduktion klimatneutral.

Vi bygger över 2 000 megawatt förnybar produktionskapacitet fram till år 2025 för att ersätta fossil energiproduktion. Samma år slutar vi använda stenkol. Vår elproduktion består redan nu huvudsakligen av vind-, sol-, vatten- och kärnkraft, och inom värmeproduktionen ökar vi kontinuerligt mängden hållbar bioenergi, värmepumpar som utnyttjar spill- och omgivningsvärme och elpannor. Vårt mål är en klimatneutral energiproduktion senast år 2030. Dessutom planerar vi att fasa ut förbränning senast år 2040.

Läs mer om ämnet

Värme Klimatneutralitet Helen