Verksamhetsåret

Verksamhetsåret

Helenkoncernens resultat var utmärkt.

Till den starka resultatutvecklingen bidrog framgångsrika åtgärder på grossistmarknaden för el, där prisnivån var högre än väntat.

Efterfrågan på fjärrvärme och fjärrkyla var rekordlivlig, och inom elförsäljningen noterade Helen igen nytt rekord för antalet kunder.

År 2018 uppgick omsättningen till 930 (805) miljoner euro och rörelsevinsten till 131 (81) miljoner euro. Rörelsevinsten utgjorde 14,1 % av omsättningen.

Helen-koncernen, omsättningens fördelning

Omsättningen 930 milj. euro

  %
Elförsäljning
totalt
35
Elöverföringens
försäljning
13
Fjärrvärmens
försäljning
47
Övriga intäkter 5

Investeringar

Investeringarna i Helen Abs produktionsstruktur var 32 miljoner euro. Investeringarna omfattar ökning av andelen förnybar energi inom fjärrvärmeproduktionen samt värmepumpar, värmelagring och solkraftverk.

Investeringarna i minskning av utsläpp består av investeringar som minskar kväveoxid- och svaveldioxidutsläppen från värmeverken.

Helens produktionsanläggningars investeringar

  %
Klimatneutral
produktion
41
Minskning av
utsläppen
3
Underhåll
av produktions-
anläggningarna
56

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärmeförsäljningen ökade från föregående år och uppgick till 6 702 GWh. Antalet fjärrvärmeanslutningar fortsatte också att öka och uppgick till 15 398 stycken.

Fjärrvärmens andel av den uppvärmda byggnadsvolymen i Helsingfors är 90,4 %. Totalpriset på fjärrvärme i Helsingfors låg på samma nivå som medelvärdet för hela landet.

Försäljningen av fjärrkyleenergi ökade likaså kraftigt från föregående år och uppgick till 188 GWh. Antalet fjärrkyleanslutningar fortsatte att öka och uppgick till 387 stycken vid utgången av 2018.

Fjärrvärmeförsäljning

GWh

  Försäljning
2014 6377
2015 6019
2016 6633
2017 6606
2018 6702

Fjärrvärmekunders anslutningskraft

MW

  MW
2014 3267
2015 3304
2016 3344
2017 3401
2018 3408

Elförsäljning

Elförsäljningen uppgick till 6 578 GWh. Försäljningsvolymen var 7 % större än föregående år.

Marknadspriset på el var högt under hela året och fortsatte att stiga under det andra halvåret till följd av bristande nederbörd under årets sista månader samt högre kostnader för bränslen och utsläppsrätter.

Spot-pris, prisområde Finland

Elöverföring

Elöverföringen i Helsingfors uppgick till 4 413 GWh, vilket motsvarar föregående års nivå.

Elnätets tillförlitlighet i Helsingfors är i toppklass. I genomsnitt upplevde en elanvändare i Helsingfors bara ett fem minuter långt strömavbrott under året.

Fördelning av elförbrukningen i Helsingfors 2018

  %
Utomhusbelysning 1
Tjänster 55
Elektrisk järnväg 5
Industrin 6
Boende 32

Elförbrukningen i Helsingfors tilsammans

  Elförbrukningen, GWh
2014 4394
2015 4317
2016 4424
2017 4404
2018 4413

Elleveranssäkerheten

  Kundens årliga avbrottstiden, minuter
2014 2.4
2015 4.1
2016 1.9
2017 3.3
2013 4.9

Elproduktion för grossistmarknaden

I Helsingfors kraftverk samt via kraftandelar och inköp producerades 6 730 GWh el för grossistmarknaden. Prishöjningen gjorde att elproduktionsvolymen klart översteg normal nivå.

Klimatneutrala produktionsformer stod för 35 % och förnybara produktionsformer för 13 % av den totala elproduktionen.

Ursprunget av el %
Kol 31
Kärnkraft 22
Förnybara 13
Naturgas 34

Energikällor för fjärrvärme

Energikälla %
Kol 53
Olja 1
Bio 3
Naturgas 35
Värmepumpen 8

Fjärrvärmeproduktionen uppgick till 7 200 GWh, vilket är mer än året innan. Andelen energi som producerades med stenkol minskade medan andelen naturgasproduktion ökade.

Med värmepumpar producerades lika mycket energi som året innan.

Under 2018 minskade användningen av träpellets på grund av driftproblem i Sundholmens pelletsvärmeverk. I Hanaholmens och Sundholmens kraftverk fortsatte inblandningen av träpellets i bränslet.

Energikällor för fjärrkyla

Energikälla %

Absorbtion

8

Kompressorer

7
Havsvatten 1

Värmepumpar

84

 Produktionen av fjärrkyla ökade kraftigt under 2018 och uppgick till 187 GWh.