Energiframtiden

En lösning på den globala klimatutmaningen kräver flera olika metoder och insatser av alla. På denna sida presenterar vi fem lösningar, som enligt oss möjliggör en koldioxidneutral energiframtid.

Koldioxidneutral Helen 2030

I framtiden kommer vi att ha en betydande mängd sol-och vindkraft, men också ännu mer återvunnen energi och energi som produceras med framtida nya tekniska lösningar. På vintern behöver vi fortfarande värme som producerats genom förbränning. Energi produceras i staden även i fortsättningen, nära kunderna.

Vårt mål är att energiproduktionen är koldioxidneutral senast år 2030. Vårt etappmål, som vi vill nå senast år 2025, är att:

  • Minska våra utsläpp med 40 procent från nivån år 1990.
  • Öka andelen förnybar energi till 25 procent.
  • Minska användningen av stenkol med hälften.

Därtill avstår vi från användningen av stenkol år 2029.

En koldioxidneutral framtid skapas med hjälp av innovativa och kundorienterade lösningar och tjänster. Kunderna blir energiproducenter då lösningar för solenergi och lagring av el och olika hybridsystem för uppvärmning utbreds.

Vi gör det möjligt för kunderna att få tillträde till energimarknaden. Vi erbjuder våra kunder möjligheter att:

asiakkaan-rooli.jpg

Spillvärme återvinns mer effektivt

Ingen energi slösas bort, den återvinns i så hög grad som möjligt.

I framtiden kommer olika värmekällor att användas i allt högre grad, till exempel spillvärme från renat avloppsvatten och solvärme samt spillvärme som återvinns från byggnader och maskinhallar.

I framtiden kan efterfrågan på värme på sommaren helt täckas med återvinningsvärme.

Vi på Helen återvinner spillvärme

Dessutom inleder vi bygget av en värmepump som utnyttjar värmen i havsvattnet i Nordsjö år 2020. Vi medverkar också i arbetet med att utveckla Stadsraffinaderiet, där vår avsikt är att ta tillvara värme som uppkommer som biprodukt i bioraffinaderiprocessen.

hukkalampo.jpg

Mer flexibilitet behövs

Produktionen av sol- och vindkraft varierar beroende på vädret. När andelen sol- och vindvärme ökar på elmarknaden, behövs flexibilitet såväl i produktionen som i förbrukningen av energi.  

Flexibilitet i efterfrågan behövs bland annat för att jämna ut förbruknings- och produktionstoppar. Kunder som deltar i flexförfarandet får ekonomiska fördelar.  

Vi utvecklar och upprätthåller energilagring och -flexibilitet genom att

Vi planerar dessutom världens första säsongslager för värmeenergi i klippgrottorna i Kronobergsstranden.

jousto.jpg

Från fossila bränslen via bioekonomin till x-ekonomin

I framtiden använder vi betydande mängder sol- och vindkraft i Finland, men också ännu mer återvunnen energi och energi som produceras med framtida nya tekniska lösningar. Tillsvidare behöver vi värme som producerats genom förbränning under vintersäsongen. Bioekonomin är det snabbaste sättet för att ersätta stenkol.  

Det är svårt att bedöma vad som kommer efter bioekonomin, men olika typer av nya lösningar är redan under planering och föremål för pilotprojekt.

Vi har redan kommit så långt med övergången att:

Vi förbereder oss på att kraftverket på Hanaholmen stängs före utgången av 1.4.2023. Vi förbereder oss också att avveckla användningen av stenkol i enlighet med styrelsens förslag år 2029.

x-talous.jpg

Vi satsar på innovation, forskning och utveckling

En koldioxidneutral framtid kräver flera utsläppssnåla lösningar, energieffektivitetsåtgärder, ny teknik och nya digitala lösningar.  

Finland ligger i framkant när det gäller forskning om energirelaterad teknik, och vi måste se till att vi har tillräcklig kompetens även i framtiden.  

Helens intelligenta stadsenergisystem fungerar som en bra plattform för nya innovationer. Vi är med bland annat i följande pilotprojekt:

innovaatio.jpg