Verkställande direktörens översikt

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström

Ett exceptionellt men framgångsrikt år ligger bakom oss, framför oss har vi ett år med stora satsningar

Jag tog över som VD för Helen i början av april 2020, när Finlands regering nyss hade tagit beredskapslagen i bruk för att bromsa coronapandemin. Beredskapslagen har nära beröring med energiproduktionen: som försörjningsberedskapsbolag är det Helens uppgift att säkerställa att huvudstaden har tillräcklig tillgång till energi i form av både el och värme också under exceptionella förhållanden. Motsvarande situation har inte förekommit tidigare, det är fråga om en helt ny erfarenhet.

Året 2020 går till historien som ett speciellt år i många avseenden. Den globala coronapandemin hade stor inverkan på allas liv: gränserna stängdes, många företag råkade i svårigheter, normerna för arbete förändrades.

Året var exceptionellt också ur energisynvinkel: senaste vinter kännetecknades av att vädret var varmare än vanligt, vattensituationen bättre än normalt, vindkraftsproduktionen fortsatte att öka, variationerna i bränsle- och elpriserna var stora och efterfrågan på energi varierade på grund av coronapandemin.

Allt detta till trots har Helen målmedvetet fortsatt på sin utstakade väg mot sina strategiska mål och mot klimatneutralitet. I fjol inledde vi stora förändrings- och investeringsprojekt inom såväl produktionen, försäljningen som lösningsaffärsverksamheten för att förbättra kundupplevelsen och konkurrenskraften samt minska utsläppen. Vi fattade investeringsbeslut till ett värde av sammanlagt 350 miljoner euro, vilket är en rekordhög siffra.

Försäljningsmässigt var 2020 ett starkt år: vi vann fler marknadsandelar och stärkte Helens marknadsposition inom alla affärsområden och lanserade nya lösningar snabbare och smidigare än förut. Under året har vi byggt upp en stark, kommersiell verksamhetskultur på Helen. Vårt kundunderlag är rekordstort: vi har nu 550 000 elkunder och totalt omfattar Helens tjänster redan var tredje finländare eller 1,8 miljoner personer.

Ett av Helens strategiska mål är ett partnernätverk som stöder tillväxt, och placering i tillväxtföretag är en viktig del av detta mål. De första portfolioföretagen i Helen Ventures, som grundades 2019, är finska Liikennevirta och tyska EcoG, som vardera är verksamma inom eldriven trafik. Placeringsportföljen utökades med holländska Gradyent, som utvecklar optimering av fjärrvärme med hjälp av artificiell intelligens. Till Helen Ventures strategi hör ett långsiktigt samarbete med tillväxtföretag som utvecklar och förändrar energibranschen. Målet är att tillsammans hitta, utveckla och skapa nya energilösningar som utvecklar och förändrar hela branschen. Vårt mål är att fortsätta med våra tillväxtplaceringar.

Bolagen där Helen är delägare har även de varit framgångsrika på marknaden. Energianskaffningspriset har legat på en låg nivå, och bolagen har utvecklat sina verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt. Det är framför allt vindkraftsbolagen som har utvidgat sin produktion, och de beslut som fattats under året kommer att femdubbla Helens vindkraftsproduktion.

Investeringarna i klimatneutralitet fortsätter

Målet om klimatneutralitet år 2035 är en viktig del av vår strategi och i linje med såväl finska statens som Helsingfors stads mål. I fjol fattade vi många investeringsbeslut om byggande av klimatneutral produktion. Inom värmeproduktionen investerade vi i ett biovärmeverk, värmepumpar och jordvärmeprojekt, och inom elproduktionen investerade vi i utbyggnad av vindkraftsproduktionen.

Satsningarna på investeringar och utveckling ökar under 2021 med samma fokusområden som under 2020. Nya utvecklingsområden som vi bedömer och aktivt undersöker är utnyttjande av industriell spillvärme och värme i havsvatten. Vi satsar också mer än tidigare på kundfokusering och på digitala system som behövs för kundgränssnittet. Vårt mål är att ta kundfokuseringen till en helt ny nivå på Helen. Allt bygger på en kulturförändring som tar sikte på en verksamhet som är mer kommersiell och i överensstämmelse med Helens värderingar.

Prisfluktuationerna på partimarknaden för el väntas bli kraftigare under de närmaste åren då den väderberoende produktionen ökar. Helen köper kärnkraft och vattenkraft som balanserar den väderberoende produktionen.
De nordiska vattenresurserna har den senaste tiden legat på en högre nivå än normalt, vilket är en central orsak till det låga marknadspriset på el i Norden.

I enlighet med Finlands regerings riktlinjer höjs beskattningen av uppvärmningsbränslen med 105 miljoner euro, alltså mer än vad man tidigare räknat med. Priserna på utsläppsrätter stiger likaså. Dessa försämrar lönsamheten i Helens affärsverksamhet, då en betydande del av skattehöjningarna drabbar bränslen som Helen fortfarande använder i dagens läge. Ändringen av skatteklassen för värmepumpar främjar däremot investeringarna i klimatneutralitet och är en förutsättning för många betydande framtida investeringar.

Helen svarar på omvälvningen i energisektorn genom att göra kraftiga investeringar i klimatneutral produktion och lösningsinriktad affärsverksamhet samt genom att bygga partnerskap som stöder strategin. Helen förenar sina krafter med kunderna och övriga intressentgrupper för att bygga en klimatneutral framtid. Arbetet med att lösa klimatutmaningen fortsätter; energiindustrin har en viktig roll som föregångare och betydande investerare.

Även om omsättningen för 2020 var något mindre än året innan, var 2020 resultatmässigt ett rekordår tack vare bra energihandel, kraftverkens höga tillgänglighet, rekordartad kundökning samt kommersiellt kunnande; det är ett bevis på att Helens medarbetares kunnande är i världsklass.

Jag vill av hela mitt hjärta tacka våra medarbetare på såväl kraftverken, byggarbetsplatserna som hemmakontoren för ett mycket bra jobb i en sällsynt krävande omvärld under pågående coronapandemi. Tack också till våra kunder och intressentgrupper för visat förtroende och gott samarbete.


Juha-Pekka Weckström
verkställande direktör