Verkställande direktörens översikt

Juha-Pekka_Weckström-900.jpg

Det exceptionella året 2021 stakade tydligt ut vår väg mot en klimatneutral framtid

Året 2021 präglades av den utdragna coronapandemin, men var också ett år av betydande förändringar för Helen och hela energibranschen.

Energiåret skilde sig från tidigare år. Den snabba prisuppgången på energi på världsmarknaden, de kraftigt höjda priserna på bränslen och utsläppsrätter under slutet av året samt konkretiseringen av våra investeringar i klimatneutralitet visade att ett nytt blad håller på att vändas i energibranschens historieböcker och på Helen. Flera faktorer bidrog till prisuppgången, från uppsvinget i den globala ekonomin till väderförhållandena och de knappa bränslelagren, och dessa hade stor inverkan såväl på produktionen och kunderna som på den energipolitiska debatten. Här på Helen svarade vi på detta genom att ta stora kliv mot förnybar, utsläppsfri och decentraliserad energiproduktion. Vad som för vår del gjorde det möjligt att börja skriva på ett nytt kapitel var våra anställda – deras kunnande i världsklass som utvecklats under årens och årtiondenas lopp och deras långvariga arbete på vägen mot ett energibolag av nytt slag.

Vi tillkännagav att användningen av stenkol vid Hanaholmens och Sundholmens kraftverk upphör mer än fem år i förtid. Stora och konkreta handlingar, med vars hjälp vi påskyndar decentraliseringen av värmeproduktionen och energisystemet samt når våra mål om klimatneutralitet år 2030. Tack vare stängningen av kolkraftverken 2023 resp. 2024 minskar Finlands CO2-utsläpp med fem procent. Det är en betydande och konkret klimatinsats, som visar exempel för andra bolag och länder.

Projekten inom decentraliseringen av energisystemet har gått bra framåt. Biovärmeverket i Nordsjö, värmegrottorna på Blåbärslandet, Helsingfors första geovärmeanläggning i Brunakärr och Katri Valas sjunde värmepump är alla utmärkta exempel på hur energin i framtiden produceras decentraliserat och utsläppssnålt i mindre enheter. De förverkligade investeringarna i förnybar och utsläppsfri el- och värmeproduktion har redan för flera år sedan fått våra utsläpp att vända nedåt. År 2021 minskade de specifika utsläppen med cirka 1,4 procent jämfört med 2020, även om energiproduktionen annars var större än 2020. Vi har förbundit oss till 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet och satt vårt mål för utsläppsminskningen i enlighet med detta. Vårt mål är som bäst inne för godkännande hos organisationen Science Based Target, och vi väntar beslut under 2022 års första hälft.

Vår vindkraftsproduktion ökade med stora steg och i enlighet med vår strategi. Vindparken Lakiakangas 3, som består av 20 vindkraftverk och som vi är majoritetsägare i tillsammans med CPC Finland, togs i produktion i slutet av året. Utöver det investerade Helen och Fortum tillsammans i Finlands näst största vindpark, som får 56 vindkraftverk med en sammanlagd årsproduktion på cirka 1,1 TWh. Den sist nämnda parken tredubblar vår vindkraftskapacitet och förtätar samarbetet mellan Helen och Fortum på ett nytt sätt. Inom affärsområdet sol tog vi tillsammans med företag och bostadsbolag stora steg mot våra ambitiösa mål genom våra samarbetsavtal med bland annat Senatfastigheter och Paroc. Vårt laddningsnätverk för elbilar utökades med 68 laddstationer och omfattade 281 laddstationer vid årets slut. Vi ingick flera betydande samarbetsavtal och målen för försäljningen överträffades inom de nya tjänsterna. Utvecklingen av eldriven trafik får vind i seglen genom Helsingfors stads nya stadsstrategi, där målsättningen är noll koldioxidutsläpp 2040.

Våra delägda bolag utnyttjade framgångsrikt energiomvälvningen i sin affärsverksamhet. Också vår kapitalplaceringsenhet Helen Ventures expanderade ute i världen genom att placera i fyra nya startupföretag, tyska LiveEO och & Charge, norska Think Outside och österrikiska enspired.

I enlighet med vår vision är vårt mål att vara marknadens mest kundfokuserade energibolag, och för att nå detta mål har vi en rad projekt på gång för att förbättra kundupplevelsen, till exempel automatisering av faktureringen. Vi är stolta över att ha kunnat öka vårt kundunderlag inom alla affärsområden. Bland annat spräckte vi gränsen 600 000 kunder inom småskaliga elavtal. Vår kundnöjdhet har hela tiden legat på god nivå.

Vi tog stora steg inom den digitala utvecklingen, både internt och externt. Appen OmaHelen används redan av över 175 000 kunder, vilket är mycket med tanke på att det är bara ett år sedan lanseringen. Vi har svarat på vår kundkrets föränderliga behov genom att erbjuda ökad transparens med hjälp av data. Vi var det första energibolag som klarade den Datahub-certifiering som är ett myndighetskrav. Data och artificiell intelligens syns också i Helen Ventures ovan nämnda investeringar under året.

Trots omvälvningen och förändringens vindar växte vårt bolag märkbart inom alla affärsområden. Helenkoncernens omsättning ökade klart, med drygt 25 procent, men resultatmässigt var 2021 betydligt svagare än föregående år. Det här berodde huvudsakligen på de höga kostnaderna för utsläppsrätter och bränslen. Vårt långsiktiga arbete på grossistmarknaden, i intressebolagen och kraftandelarna gjorde det möjligt att hålla prishöjningarna för våra slutkunder på en moderat nivå. Dessa faktorer väntas påverka Helens ekonomi även under 2022.

På Helen finns yrkeskunskap, erfarenhet och vilja att påverka energiomvälvningen. Det kommer att behövas när vi fortsätter vår väg mot ett energisystem för den nya eran. Vi var förnyare och föregångare redan för över 100 år sedan och kommer att vara det även i framtiden.

Utan stödet från våra kunder, samarbetspartners och anställda skulle vi inte ha lyckats med allt det här. Tack!