Tunne itsesi energiankäyttäjänä testin säännöt

Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Helen Oy (y-tunnus: 2630573-4, Kampinkuja 2, 00090 HELEN). Helen Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä ”Helen” tai ”Järjestäjä”.

Arvonnan säännöt

Osallistumalla testaa itsesi energiakäyttäjänä arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua osoitteessa https://www.helen.fi/sahko/sahkoasiakkaalle/oma-helen#energiaprofiili. Arvontaan voi osallistua täyttämällä lomakkeeseen nimen ja sähköpostiosoitteen ennen testin aloittamista. Yksi osallistuja voi osallistua arvontaan eli tehdä testin vain yhden (1) kerran. Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Osallistujat ja osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Helenissä työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuminen ei edellytä Helenin asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista tai lupaa muuhun kuin arvontaan liittyvään yhteydenottoon. Osallistuja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella Järjestäjän tekemien päätösten vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.

Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 19.7. - 31.8. välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumislomakkeita ei hyväksytä mukaan. Vastuu osallistumislomakkeen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää arvonta tai muuttaa arvonnan aikataulua. Mikäli arvonta keskeytetään ennenaikaisesti, palkinto arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

Palkinto

Arvonnassa arvotaan seuraava palkinto: 1) Kaksi (2) lippua Allas Sea Poolille. Järjestäjä arpoo yhteensä enintään 30 lippua Allas Sea Poolille. Arvontaan osallistumisaikana osallistunut voi voittaa yhden edellä mainitun palkinnon, edellyttäen, että palkintoja on vielä jäljellä. Palkinnon lunastus on mahdollista vain Suomessa.

Palkintoehdot

Arvonnan voittaja saa tiedon palkinnostaan arvonta-ajan päätyttyä. Palkintojen voittajat saavat palkintonsa sähköpostitse noin viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta osallistujan antamilla yhteystiedoilla. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu palkinnon voittamisesta, eikä häntä tavoiteta muutoin hänen antamiaan yhteystietoja käyttäen tai voittaja ei lunasta palkintoa viimeistään viikon kuluessa voiton ilmoittamisesta, lunastamaton palkinto mitätöityy. Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata, eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi, eikä sitä voi myydä tai välittää eteenpäin tai siirtää toiselle henkilölle. Järjestäjä maksaa palkinnosta lakisääteisen arpajaisveron. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistujien yhteystiedoissa tai muissa osallistujien antamissa tiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisen esteistä tai ongelmista. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään.

Henkilötietojen käsittely sekä käyttäminen

Arvontaan osallistuvilta pyydetään kohdassa ”Osallistuminen” mainittuja tietoja. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Järjestäjä käsittelee tietoja ja niihin sisältyviä henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi sekä ottaakseen yhteyttä voittajaan ja luovuttaakseen palkinnon voittajalle. Tietoja ei käytetä Järjestäjän suoramarkkinointiin. Henkilötietojen käsittely on tarpeen Helenin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään muutoin soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Järjestäjän verkkosivustolta löytyvien henkilötietojen käsittelyä koskevien käytäntöjen mukaisesti.

Muut ehdot

Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjällä on oikeus osallistumisaikana muuttaa näitä sääntöjä tai oikaista näitä sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta tai muuttaa sen aikataulua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Arvontaan ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, Järjestäjän tekemiä päätöksiä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä, lainvastaisia tai muita vastaavia keinoja.