Helen Sähköverkko

Tuloslaskelma 1.1.-31.12. 

 
 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Liikevaihto

116 658  120 694
Valmistus omaan käyttöön 1 080  1 062
Liiketoiminnan muut tuotot 672 508
Materiaalit ja palvelut    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 362 -6 908 
Palveluostot -28 642 -27 680
Henkilöstökulut -7 416 -7 360
Poistot -29 983 -29 929
Liiketoiminnan muut kulut -12 727 -12 123

Liikevoitto

33 279 38 264
Rahoitustuotot ja -kulut    
Korko- ja rahoitustuotot 2 492 194
Korko- ja muut rahoituskulut -10 448 -10 805

Voitto ennen tilinäätössiirtoja ja veroja

25 323 27 633
Poistoeron muutos -10 000 -10 000
Tuloverot -3 324 -3 747

Tilikauden voitto

12 000  13 906
     

Tase 31.12.

Vastaavaa

 2013 
 €
 2012 
 €

Pysyvät vastaavat

   
Aineettomat hyödykkeet    
Aineettomat oikeudet 157 146
Liikearvo 93 218
Aineettomat hyödykkeet 0 2
Aineelliset hyödykkeet    
Rakennukset ja rakennelmat 44 926 42 721
Koneet ja kalusto 376 758 372 482
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 11 985 11 896
  434 148 427 464

Vaihtuvat vastaavat

   
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 5 636 9 037
Muut saamiset 21 276 10 128
Siirtosaamiset 17 921 19 477
Rahat ja pankkisaamiset 3 26

Vastaavaa yhteensä

478 986 471 706
     

Vastattavaa

   

Oma pääoma

   
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 42 000 42 000
Muut rahastot 42 000 42 000
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 43 378 34 512
Tilikauden voitto (tappio) 12 000 13 906
  139 378 132 418

Tilinpäätössiirtojen kertymä

   
Poistoero 55 040 45 040

Vieras pääoma

   
Pitkäaikainen    
Pääomalaina 146 000 146 000
Lainat rahoituslaitoksilta 115 132 100 322
Muut pitkäaikaiset velat 0,4 0,4
Lyhytaikainen     
Lainat rahoituslaitoksilta 0 20 000
Saadut vakuudet 17 17
Ostovelat 7 686  10 441
Muut lyhytaikaiset velat 10 016 9 702
Siirtovelat 5 707 7 766
  284 567  294 248

Vastattavaa yhteensä

478 986 471 706