Mitox

Tuloslaskelma 1.1.-31.12. 

 
 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Liikevaihto

21 251 18 455
Liiketoiminnan muut tuotot 15  3
Materiaalit ja palvelut    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
   Ostot tilikauden aikana -9 800 -6 275
   Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -1 -3
Ulkopuoliset palvelut -5 932 -3 619
Henkilöstökulut -4715 -5 106
Poistot ja arvonalentumiset -228 -181
Liiketoiminnan muut kulut -2408 -2 557

Liikevoitto

-1 818 717
Rahoituskulut ja -tuotot    
Korko- ja rahoitustuotot - 8
Korko- ja rahoituskulut -10 -9

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-1 827 716
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 187 -16
Tuloverot -2  -241

Tilikauden voitto

-1 643 459
     

Tase 31.12.

   2013 
1 000 €
 2012 
1 000 €

Vastaavaa

   

Pysyvät vastaavat 

   
Aineettomat hyödykkeet     
Muut pitkäaikaiset menot  216 292
Aineelliset hyödykkeet     
Koneet ja kalusto  209 301
  425 593

Vaihtuvat vastaavat 

   
Vaihto-omaisuus     
Aineet ja tarvikkeet  5 6
Lyhytaikaiset saamiset     
Myyntisaamiset  2 660 2 982
Muut saamiset  1 281 91
Siirtosaamiset  1 244 3 312
Rahat ja pankkisaamiset  10 7

Vastaavaa yhteensä 

5 625 6 990
     

Vastattavaa 

   

Oma pääoma 

   
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma  520 520
Ylikurssirahasto  1 040 1 040
Edellisten tilikausien voitto (tappio)  476 16
Tilikauden voitto (tappio)  -1 643 459
  393 2 036

Tilinpäätössiirtojen kertymä 

   
Poistoero  7 194
Muut pakolliset varaukset 814   252

Vieras pääoma 

   
Lyhytaikainen     
Ostovelat  2 207 2 508
Muut lyhytaikaiset velat  552 511
Siirtovelat  1 651 1 490
  4 410 4 509

Vastattavaa yhteensä 

5 625 6 990