SEU

Tuloslaskelma 1.1.-31.12. 

 
 2013 
1 000 €
2012 
1 000 €

Liikevaihto

36 022 36 388
Keskeneräisten töiden muutos -399 -1 759
Liiketoiminnan muut tuotot - 37
Materiaalit ja palvelut    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
   Ostot tilikauden aikana -9 757 -10 589
   Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -325 332
Ulkopuoliset palvelut -9 403 -8 553
Henkilöstökulut -9 557 -10 402
Poistot ja arvonalentumiset -132 -158
Liiketoiminnan muut kulut -5 316 -5 518

Liikevoitto

729 -222
Rahoitustuotot ja -kulut    
Korko- ja rahoitustuotot 2  1
Korko- ja rahoituskulut -115 -103

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

625 -324
Poistoeron muutos - 20

Tilikauden voitto

615 -305
     

Tase 31.12.  

Vastaavaa

 2013 
1 000 €
 2012 
1 000 €

Pysyvät vastaavat

   
Aineettomat hyödykkeet    
Muut pitkävaikutteiset menot 10 26
Aineelliset hyödykkeet    
Koneet ja kalusto 231 307
     

Vaihtuvat vastaavat

   
Vaihto-omaisuus    
Aineet ja tarvikkeet 1 066 1 391
Keskeneräiset työt 1 030 1 429
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 5 696  6 402
Muut saamiset 19 22
Siirtosaamiset 269 232
Rahat ja pankkisaamiset 2 769 698

Vastaavaa yhteensä

11 090 10 508
     

Vastattavaa

   

Oma pääoma

   
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 1 014 1 014
Ylikurssirahasto 1 009 1 009
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -454 -149
Tilikauden voitto (tappio) 615 -305
  2 184 1 569

Tilinpäätössiirtojen kertymä

   
Kertynyt poistoero - 20

Vieras pääoma

   
Pitkäaikainen    
Pääomalainat 4 000 4 000
Lyhytaikainen    
Saadut ennakot 10  - 
Ostovelat 1 458   1 269
Siirtovelat 3 438  3 670
Vieras pääoma yhteensä 4 906  4 939

Vastattavaa yhteensä

11 090 10 508