Eettiset toimintaperiaatteet

Helen-konsernin eettiset toimintaperiaatteet perustuvat Helen-konsernin arvoihin ja ovat omistajan eettisten periaatteiden mukaiset. Ne ovat kaiken toiminnan lähtökohta. 

Toimintaperiaatteet tukevat liiketoiminnan menestystä ja tuloksellisen toiminnan tavoitetta. Ne ovat osa Helen-konsernin yrityskulttuuria.

Helen-konsernin henkilöstön tulee sitoutua noudattamaan näitä eettisiä toimintaperiaatteita työssään. Eettiset toimintaperiaatteet eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita, joita henkilöstö joutuu kohtaamaan, mutta ne luovat perustan ja raamit työssä toimimiselle.

Esimiehet vastaavat siitä, että kaikki työntekijät ovat tietoisia eettisistä toimintaperiaatteista. Epäselvissä tilanteissa työntekijät varmistavat esimieheltään tai Helen-konsernin lakimiehiltä kuinka tulee menetellä.

Eettisten toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa ei hyväksytä.

Helen-konsernin eettiset toimintaperiaatteet

Näille sivuille on koottu konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä eettiset toimintaperiaatteet tarkoittavat Helenille yrityksenä ja jokaiselle heleniläiselle työntekijänä. Esimerkit eivät kata kaikkia tilanteita.

Noudatamme toimintaamme säänteleviä lakeja, säädöksiä ja määräyksiä.

Lue lisää

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja syrjimättömyyden periaatetta.

Lue lisää

Kannatamme avointa ja aktiivista kilpailua markkinoilla.

Lue lisää

Vältämme eturistiriidat.

Lue lisää

Arvostamme luonnonvaroja ja ympäristöä.

Lue lisää

Turvaamme oikeudenmukaisen ja turvallisen työympäristön.

Lue lisää

Eettinen ilmoituskanava

Helen-konsernin menestys rakentuu vastuulliselle liiketoiminnalle, jonka perusperiaatteet on kirjattu eettisiin toimintaperiaatteisiimme. Arvostamme avointa ilmapiiriä, korkeaa etiikkaa sekä työntekijöidemme ja liiketoimintaamme liittyvien muiden tahojen kunnioitusta.

Varmistaakseen vastuullisen liiketoiminnan ja eettisten toimintaperiaatteiden toteutumisen, Helenillä on käytössä eettinen ilmoituskanava, jonka kautta jokainen saa mahdollisuuden avoimesti tai nimettömästi ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä. Helenin toiminnalle on tärkeää, että jokainen ilmoittaa epäilemästään väärinkäytöksestä, joka ei ole Helenin eettisten toimintaperiaatteiden mukaista ja josta voi aiheutua vakavia seurauksia organisaatiollemme tai yksittäisille henkilöille. Kanava on tärkeä työkalu mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi sekä ennakkovaroitusjärjestelmä, jolla pyrimme pienentämään riskejä ja vaalimaan ja varmistamaan eettisten toimintaperiaatteiden toteutumista. Eettisen ilmoituskanavan toiminnasta vastaa ulkopuolinen ja riippumaton taho, WhistleB.

Eettisen ilmoituskanavan ohje

Eettinen ilmoituskanava (ilmoituksen lähettäminen)

Eettisen ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Rikkomusten käsittely

  • Työntekijän velvollisuutena on ilmoittaa toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta aina esimiehelle, hänen esimiehelleen tai Helenin lakimiehelle. Ilmoituksesta ei tule kielteisiä vaikutuksia työhön tai uraan.
  • Helen voi ryhtyä kurinpitotoimiin, joihin kuuluu jopa työsuhteen purkaminen, mikäli työntekijä rikkoo lakia, säännöksiä tai näitä eettisiä toimintaperiaatteita tai toimii muiden Helenin toimintatapojen vastaisesti.