Blogi / 19.12.2016

Kohti nollaa

Tässä blogissa kerrotaan Helsingin Energian matkasta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Mutta mitä oikeastaan tarkoitamme hiilineutraalilla tulevaisuudella?

Teksti: Pirjo Jantunen

Mitä hiilineutraalius tarkoittaa meille?

Tavoitteenamme on olla hiilineutraaleja vuonna 2050. Hiilineutraalius tarkoittaa meille tarkemmin sanottuna hiilidioksidineutraaliutta. Vuonna 2050 koko energianhankintamme hiilidioksidin ominaispäästöt ovat siis 0 g CO2/kWh.

Vertailuksi: Kioton sopimuksen vertailuvuonna 1990 hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 400 g CO2/kWh ja viime vuonna 250 g CO2/kWh.

Miten hiilineutraalius on rajattu?

Rajaamme hiilineutraaliuden merkittävimpään kasvihuonekaasupäästöömme eli hiilidioksidiin (CO2). Pyrimme toki vähentämään myös muita tuottamiamme kasvihuonekaasuja, kuten rikkiheksafluoridia (SF6), ilokaasua (N20) ja metaania (CH4). Niiden osuus päästöistämme on pieni hiilidioksidiin verrattuna.

Hiilineutraali tulevaisuus tarkoittaa meille hiilineutraalia energianhankintaa, sillä energianhankinnasta syntyy toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset. Lisäksi pyrimme vähentämään muusta toiminnastamme aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, esimerkiksi toimistoissa Green Officen avulla.

Millä keinoilla hiilineutraalisuus saavutetaan?

Keskeisin asia tavoitteen täyttämisessä on nykyisin käytössä olevan yhteistuotannon (CHP) sekä siihen liittyvän kaukolämmityksen, kaukojäähdytyksen ja muuten hukkaan menevän lämmön talteenoton kehittäminen vielä ekotehokkaammaksi.

Vähennämme päästöjä kehitysohjelman avulla mm. merituulivoimalla, metsäpohjaisilla biopolttoaineilla ja aurinkoenergialla. Lisäksi olemme mukana hiilidioksidipäästöttömän ydinvoiman tuotannossa ja varaudumme hiilidioksidin talteenottoon.

Tulevaisuudessa älykkäät energiajärjestelmät auttavat tasaamaan sekä sähkön että lämmön kulutushuippuja. Tämä vähentää huippukapasiteetin tarvetta ja alentaa kulutushuipun aikana syntyviä, korkeimpia päästöjä.

Osaan tuotantoamme hankimme puhtaan kehityksen mekanismin mukaisten hankkeiden sertifikaatteja.

Miten hiilidioksidipäästöjä mitataan?

Mittaamme ja seuraamme tuottamiamme päästöjä sekä jatkuvatoimisilla mittareilla että laskennallisesti. Ulkoinen auditoija varmentaa mittauksemme vuosittain. Raportoimme päästöistämme viranomaisille, päästötiedot löytyvät myös vuosikertomuksestamme ja nettisivuiltamme.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus