Lastenkirjan palautelomakkeen arvonnan säännöt

Helen Oy arpoo viisikymmentä (50) kappaletta 3,50 euron arvoisia jäätelölahjakoodeja R-kioskille kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken.

Arvonnan järjestäjä
Arvonnan järjestää Helen Oy (y-tunnus: 2630573-4, Kampinkuja 2, 00090 HELEN). Helen Oy:stä käytetään jäljempänä nimitystä ”Helen” tai ”Järjestäjä”.

Arvonnan säännöt
Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt sekä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä.

Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua täyttämällä nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä palautteensa Helenin julkaisemaan lastenkirjaan (jäljempänä ”Kirja”) osoitteessa helen.fi/ellenin-energiaseikkailu. Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Osallistujat ja osallistumisoikeus
Arvontaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt, jotka antavat Kirjasta palautetta kohdassa ”Osallistuminen” todetun mukaisesti. Helenissä työskentelevät henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan. Arvontaan osallistuminen ei edellytä Helenin asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista tai lupaa muuhun kuin arvontaan liittyvään yhteydenottoon. Osallistuja vastaa näiden sääntöjen ja niiden perusteella Järjestäjän tekemien päätösten vastaisesta toiminnasta aiheutuvista seuraamuksista.

Osallistumisaika
Arvontaan voi osallistua 13.4.–17.5.2023 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumishakemuksia ei hyväksytä mukaan arvontaan. Vastuu osallistumishakemuksen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjällä on oikeus keskeyttää arvonta tai muuttaa arvonnan aikataulua. Mikäli arvonta keskeytetään ennenaikaisesti, palkinnot arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.

Palkinto
Kaikkien arvontaan osallistumisaikana osallistujien kesken arvotaan viisikymmentä (50) kappaletta jäätelölahjakoodeja R-kioskille. Palkinnon lunastus on mahdollista vain Suomessa. Palkinnon lunastuksen ajankohdasta sovitaan tarkemmin arvonnan voittajan kanssa.

Palkintoehdot
Palkintoja arvotaan kymmenen kappaletta joka viikko osallistumisaikana. Arvonnan voittajat saavat palkintonsa sähköpostitse noin viikon kuluessa palkinnon arvonnan suorittamisesta osallistujan antamilla yhteystiedoilla. Arvontaan osallistumisaikana osallistunut voi voittaa yhden palkinnon, edellyttäen, että palkintoja on vielä jäljellä.

Lunastamatonta palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi, eikä sitä voi myydä/välittää eteenpäin tai siirtää toiselle henkilölle. Osallistuja vastaa palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista.

Järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteisen arpajaisveron. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa osallistujien yhteystiedoissa tai muissa osallistujien antamissa tiedoissa olevista virheistä tai tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä, virheestä osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisen esteistä tai ongelmista.

Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään.

Henkilötietojen käsittely
Arvontaan osallistuvilta pyydetään kohdassa ”Osallistuminen” mainittuja yhteystietoja. Yhteystietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Järjestäjä käsittelee tietoja ja niihin sisältyviä henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi sekä ottaakseen yhteyttä voittajaan ja luovuttaakseen palkinnon voittajalle. Tietoja voidaan käyttää Järjestäjän sähköiseen suoramarkkinointiin, mikäli osallistuja on antanut siihen suostumuksen. Osallistujalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa Helenin verkkosivustolla (https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/sopimusehdot-ja-rekisteriselosteet/suoramarkkinointi) todetun mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely on tarpeen Helenin oikeutetun edun toteuttamiseksi. Järjestäjä säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, mikä on tarpeen edellä mainittua käyttötarkoitusta varten, ellei lainsäädäntö edellytä henkilötietojen pidempää säilyttämistä. Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään muutoin soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Järjestäjän verkkosivustolta (https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/sopimusehdot-ja-rekisteriselosteet/henkil%C3%B6tietojen-k%C3%A4sittely) löytyvien henkilötietojen käsittelyä koskevien käytäntöjen mukaisesti.

Muut ehdot
Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaan osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjällä on oikeus osallistumisaikana muuttaa näitä sääntöjä tai oikaista näitä sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta.

Järjestäjällä on ilman osallistujan erillistä suostumusta oikeus vapaasti, haluamallaan tavalla käyttää ja hyödyntää osallistujien lähettämiä palautteita sisäisesti liiketoiminnassaan ja sen kehittämisessä, mukaan lukien Kirjan mahdollisessa uudessa painoksessa. Helenillä on oikeus julkaista osallistujien nimiä ja antamia palautteita vain osallistujan arvontaan osallistuessaan tai muuten antaman suostumuksen mukaisesti. Osallistujalla ole oikeutta saada erillistä korvausta palautteiden ja / tai nimiensä julkaisemisesta eikä niiden käyttämisestä tämän kohdan mukaisesti.

Arvontaan ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, Järjestäjän tekemiä päätöksiä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä, lainvastaisia tai muita vastaavia keinoja.