Fakturering

De flesta av våra elkunder har en fjärravläst elmätare. I fjärrvärmefakturan anges flödes- och energiavgifter.

Fakturering av el

Vi mäter ditt företags förbrukning med en fjärravläst elmätare en gång i timmen. På fakturan och fakturaspecifikationen ser du förbrukningen under hela faktureringsperioden. Fakturabeloppet varierar med den faktiska elförbrukningen. Om du inte ännu har fjärravläsning fakturerar vi fortsättningsvis i jämna rater. Du kan också beställa avläsningsfakturering. 

Om din elmätare inte ännu är fjärravläst får du fortfarande de välbekanta uppskattnings- och utjämningsfakturorna. Om du är vår kund och bor i Helsingfors kan du välja det här faktureringssättet även när din mätare är fjärravläst, om nätbolaget i ditt bostadsområde ger möjlighet till det.

För fjärravlästa förbrukningsplatser tillämpas avläsningsfakturering. Då betalar du för elen enbart på basis av din faktiska förbrukning. 


Fakturering av fjärrvärme

Priset på fjärrvärme kommer att bestå av en fast grundavgift och ett energipris, vars priser kommer att uppdateras var sjätte månad för ett år i taget från början av 2024.

Du kan kontrollera din nya grundavgift i prognosrapporterna som skickas till kunderna i början av oktober. Energipriserna för 2024 kommer att publiceras i slutet av november.

Energipris

Energipriset bestäms av månatlig förbrukning och energipris. Energipriset ändras varje månad, och nya priser uppdateras varje år den 1 januari och 1 juli. Ändringen ersätter det tidigare använda säsongsmässiga priset som uppdaterades fyra gånger om året.

Energipriset baseras på mängden värmeenergi som används och dess pris. Ju mer fastigheten värms upp och ju mer varmvatten som används, desto mer värmeenergi förbrukas.

Energipriset beräknas genom att multiplicera denna förbrukning med energipriset för den aktuella månaden.

Grundavgift

Grundavgiften ersätter den nuvarande vattenflödesavgiften.

I framtiden kommer beloppet för grundavgiften att bestämmas baserat på den högsta dagliga genomsnittliga kraften som mäts mellan den 1 oktober och den 31 mars under de föregående 36 månaderna.

Grundavgiften kommer att vara en månatlig avgift i framtiden, och dess belopp kommer att granskas en gång om året. Granskningen kommer att göras efter uppvärmningssäsongen, och det uppdaterade grundpriset kommer att träda i kraft den 1 juli, om det behövs. Det kommer inte att ske någon förändring i det totala beloppet för grundpriserna i förnyelsen.

Se priser