Uutinen / 7.4.2021

Kaupunkijalostamo-hanke päättyy nykyisessä muodossaan - jatkuu vetytalouden sekä Power-to-X-teknologioiden mahdollisuuksia kartoittavissa hankkeissa

Helenin, Lassila & Tikanojan ja VTT:n yhteishankkeen Kaupunkijalostamon suunnittelua ei enää jatketa, sillä jalostamolla ei ole tässä vaiheessa valmiuksia edetä kohti investointipäätöstä. Hankkeen päättymisen myötä TEM:n myöntämää investointitukea ei hyödynnetä.

Kaupunkijalostamoa suunniteltiin Vuosaaren voimalaitoksen yhteyteen. Jalostamossa oli tarkoitus jalostaa muuhun kierrätykseen kelpaamattomista aineksista kierrätettyjä tuotteita.

Jalostusteknologiaksi Kaupunkijalostamoon oli suunniteltu kaasutus-synteesiprosessia, jonka lopputuotteina olisi syntynyt raaka-aineita liikennepolttoaineiden ja kierrätysmuovien tuotantoon sekä teollisuuden tarpeisiin. Laitoksen raaka-ainetehoksi oli suunniteltu demonstraatiovaiheessa 5 megawattia. Demonstrointivaihe tähtäsi suuremman teollisen kokoluokan laitoksen toteutukseen.

Esiselvitystyön tuloksina arvioitiin, että Helsingin toimintaympäristössä laitokselle soveltuvien jäte- ja sivuvirtaperäisten raaka-aineiden riittävyyttä ei voida taata teollisen kokoluokan toimintaan. Lisäksi maailmalla toteutetuissa kaasutuslaitoksissa on tunnistettu sekä teknisiä, että taloudellisia haasteita. Kokonaisarvion pohjalta Kaupunkijalostamon kehitys Helenillä päätettiin keskeyttää. Teknologiakonseptin kaupallistaminen jatkuu VTT:n toimesta yhdessä muiden kumppanien kanssa.

Kaupunkijalostamon esiselvitystyön tuloksia hyödynnetään vetytalouden sekä hiilidioksidin hyötykäyttöön pohjautuvien Power-to-X-teknologioiden mahdollisuuksia kartoittavissa hankkeissa. Vetytalous on merkittävässä asemassa EU:n ja Suomen 2050 hiilineutraalisuustavoitteissa ja Helen haluaa olla mukana vauhdittamassa suomalaisen vetytalouden kehittämistä ja investointeja.

Helen on jäsenenä Suomeen äskettäin perustetussa yritysvetoisessa vetyklusterissa ja mukana useissa vetytalouden innovaatiohankkeissa, kuten VTT:n koordinoimissa ja Business Finlandin rahoittamissa BECCU- sekä eFuels Co-Innovation-hankkeissa. Hankkeissa tutkitaan Power-to-X-teknologioiden mahdollisuuksia valmistaa uusiutuvan sähkön avulla vedystä ja hiilidioksidista liikenteen polttoaineita tai kemianteollisuuden korkea-arvoisia lopputuotteita. Lisäksi Helen on mukana VTT:n koordinoimassa EU:n rahoittamassa FlexCHX:ssä, jossa tutkitaan vedynkäytön mahdollisuuksia osana synteesikaasutusteknologiaa. Hankkeet tukevat osaltaan Helenin siirtymistä hiilineutraaliin energiantuotantoon vuonna 2035.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus