Uutinen / 11.2.2021

Ilmastonmuutos vaikuttaa vesimäärien hallintaan - Helen sijoittaa norjalaiseen kasvuyritykseen, joka kehittää vesivoimatuotannon optimointia

Energiayhtiö Helenin sijoitusyksikkö Helen Ventures jatkaa kansainvälisiä sijoituksiaan sijoittamalla nyt norjalaiseen Think Outside -kasvuyritykseen. Think Outsiden uusi teknologinen ratkaisu tarjoaa vesivoimaloille täsmällisempää tietoa lumeen sitoutuneen veden määrästä, mikä tekee vesivoimatuotannon optimoinnista entistä tarkempaa.  

Kuva: Hans Erik Øverland

Ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän merkittävästi lumen ja sulamisvesien määrän vaihtelua, millä on suora vaikutus vesivoimaloiden tuotantoon. Think Outsiden kehittämä Sknow-teknologia ennustaa aiempaa täsmällisemmin lumeen sitoutuneen veden määrää. Ratkaisussa hyödynnetään sekä kiinteällä että liikkuvalla maatutkateknologialla tehtäviä kartoituksia, joihin yhdistetään Think Outsiden kumppaniyrityksiltä saatua satelliittidataa. Data auttaa vesivoimaloita tekemään nykyistä tarkempia ennusteita veden tulovirtaamasta varastoaltaisiin ja näin optimoimaan energiantuotantoa. Think Outsiden teknologian avulla pystytään varmemmin määrittämään lumeen ja jäähän sitoutuneen veden määrä, niin sanottu lumen vesiekvivalenttimäärä. Vesivoimaloille tämä mahdollistaa potentiaalisen energian arvioinnin, kun sulamisvesi on hyödynnettävissä.  

– Tämä investointi on hyvä lisä portfolioomme. Think Outsiden tiimi on kehittänyt liiketoimintamalliaan menestyksekkäästi ja löytänyt energia-alan kannalta merkityksellisen tulokulman. Heidän teknologiansa on täysin uudenlainen ratkaisu sulamisvesimäärien arviointiin, ja se vaikuttaa vesivoimaloiden tuotantovolyymeihin, toteaa Helen Venturesin johtaja Terhi Vapola.  

Think Outsiden hyödyntämä tutkateknologia on uudenlainen keino analysoida lumimassan koostumusta kerroksittain. Kun tähän yhdistetään myös satelliittidata, saadaan lumesta ja sen vesiekvivalenttimäärästä tarkempi ennustus kuin millään nykyisellä analyysimenetelmällä. Kehittyneellä analyysilla pystytään määrittämään tarkasti sekä lumen vesiekvivalenttimäärä että lumen sulamisen ajankohta.  

– Olemme hyvin iloisia saadessamme Helen Venturesin yrityksemme tueksi. Viime vuosina Think Outside on kehittänyt Sknow-tutkansa visualisointitekniikkaa, joka perustuu teknologiansiirtoon öljyteollisuudesta. Yhdessä Helen Venturesin kanssa panostamme nyt yhtiön seuraaviin välitavoitteisiin ja mittakaavan kasvattamiseen. Odotamme innolla kehitystyön jatkamista yhdessä Helenin Venturesin kanssa, sanoo Think Outsiden toimitusjohtaja Monica Vaksdal.  

Think Outsiden nykyisiin sijoittajiin kuuluvat muun muassa Butterfly Ventures, Techstars ja Luminate. Yrityksen teknologian kohdemarkkinaa ovat Pohjoismaiden lisäsi Alpit, joissa lumisateet ovat yleisiä ja lumi sulaa keväisin. Kolmas potentiaalinen maantieteellinen markkina-alue on Pohjois-Amerikka. Nämä kolme aluetta tuottavat 25 % maailman vesivoimasta.  

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärisääolot muuttavat vesimäärien hallintaa  

Vesivoimaloiden tuotannon arvioimisessa on käytetty täydentävänä tietona historiallista dataa ja keskiarvoja. Ilmastonmuutoksen kiihtyminen ja sen aiheuttamien äärisääolosuhteiden lisääntyminen lisää lumen ja sulamisveden määrien vaihtelua, minkä vuoksi historiallisen datan hyödyntäminen muuttuu epätarkaksi ja jopa virheelliseksi. Tästä syystä vesivoimalat tarvitsevat tulevaisuudessa entistä enemmän ja entistä tarkempia tietoja lumen vesiekvivalenttimääristä ja lumen sulamisesta valuma-alueellaan, jotta ne voivat ennakoida vesimääriä luotettavasti ja vastata uusiutuvan energian kysyntään.  

Ilmastonmuutos velvoittaa energiayhtiöitä myös lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa, jossa vesivoimalla on aurinko- ja tuulienergian rinnalla tärkeä rooli. Tarkemmalla datalla ja tuotantomäärän ennustamisella on energia-alalle suuri taloudellinen arvo. Ennusteet ovat tärkeitä tehokkaan ja kannattavan tuotantosuunnittelun ja tulvien torjunnan kannalta. Nykyisin vesivoimalat menettävät merkittäviä tuottoja, kun ennusteiden täsmällisyys, alueellinen kattavuus ja ajallinen erotuskyky eivät ole riittävällä tasolla.  

Helen Ventures tukee Heleniä hiilineutraaliustavoitteessa ja edistää samalla globaalia energiamurrosta  

Think Outside on Helen Venturesin neljäs portfolioyritys ja sijoitus. Aiemmin Helen Ventures on sijoittanut suomalaiseen Virtaan ja saksalaiseen EcoG:hen, joiden ratkaisut uudistavat sähköistä liikennettä. Lisäksi Helen Ventures on sijoittanut hollantilaiseen Gradyentiin, joka optimoi kaukolämpöverkoston toimintaa tekoälyn avulla.  

Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Helen Ventures tukee Heleniä sijoittamalla energia-alan innovatiivisiin kasvuyrityksiin, joiden ratkaisut mahdollistavat hiilineutraalin energiatulevaisuuden.