Nyhet / 23.10.2015

Helenkoncernens delårsöversikt 1.1–30.9.2015: Den varma vintern och kyliga sommaren minskade energiförsäljningen

Den milda början av året minskade inkomsterna från försäljning av fjärrvärme medan den kyliga sommaren kapade den förväntade ökningen inom försäljning av fjärrkyleenergi. Helen lanserade igen en ny tjänst som baserar sig på förnybar energi: förnybar fjärrvärme för lägenhetskunder.

 

Helens resultat blev som planerat. Omsättningen var 534 miljoner euro och rörelsevinsten 90 miljoner euro. Fjärrvärmeförsäljningen minskade med 4 % från föregående år och var nu 4167 GWh. Volymmässigt ökade elförsäljningen med 1 %, men det lägre marknadspriset på el gjorde att elförsäljningens omsättning minskade. Sommaren var svalare än normalt, vilket fick försäljningen av fjärrkyleenergi att vända nedåt. Försäljningen av fjärrkyleenergi minskade med 10 %. Den minskade omsättningen har kompenserats av lägre bränslekostnader. Elöverföringen i Helsingfors minskade med 1 % till 3179 GWh. Nedläggningen av Industrins Kraft Abp:s projekt Olkiluoto 4 medförde en total kostnadseffekt på cirka 7 miljoner euro för Helen.

Investeringar i förnybar energi och minskade utsläpp

Helens investeringar uppgick till sammanlagt 85 miljoner euro. Vid Hanaholmens kraftverk byggdes utrustning för pelletseldning, som ger möjlighet att blanda 5–7 procent träpellets i stenkolet. Vid Sundholmens och Hanaholmens kraftverk investerades sammanlagt närmare 20 miljoner euro i rening av rökgaser och framför allt i minskning av kväveoxiderna. I Böle färdigställdes en ny underjordisk elstation.

Helens affärsstruktur förnyades

Helen förnyade sin affärsstruktur så att den motsvarar bolagets strategi. Genom förändringarna förstärker Helen sin konkurrensställning på en ständigt föränderlig energimarknad. Målet är att utveckla försäljningen och kundupplevelsen och därmed öka Helens marknadsandel och kundnöjdheten. Genom att koncentrera egendomsförvaltningen förbättrar och förenhetligar Helen underhållshanteringen av produktionsanläggningarna samt värme- och kylnäten. Genom att koncentrera energihandeln eftersträvar Helen bättre täckningsbidragsstyrning i en svår marknadsmiljö. Affärsområdena är:

• Försäljning och kundtjänst, med ansvar för Helens kundaffärsverksamhet, kundtjänster och försäljning. Till direktör för affärsområdet utnämndes Marko Riipinen.

• Produktion och distribution, med ansvar för produktionen vid Helens kraftverk och värmecentraler samt distributionen av fjärrvärme och fjärrkyla. Till direktör för affärsområdet utnämndes Ari Laine.

• Energianskaffning och partihandel, med ansvar för Helens energihandel på partimarknaden, Helens andelskraft samt för den långsiktiga utvecklingen av energiproduktionen. Till direktör för affärsområdet utnämndes Harri Mattila.

Betydande händelser i juli-september 

• Helen är först i Finland med att erbjuda fjärrvärmekunder i flervåningshus möjlighet att påverka energikällan för fjärrvärmen. I fortsättningen kan hushåll i Helsingfors besluta att en del av värmen för bostaden ska produceras med förnybara energikällor. Helen förbinder sig dessutom att dubbla den köpta mängden förnybar fjärrvärme i sin egen produktion. Pressmeddelande 8.9.2015

• Ny underjordisk elstation i det växande Böle. På Ilmalatorget invigdes en ny underjordisk elstation som förstärker eldistributionen i närområdena och förbättrar elleveranssäkerheten. För att spara värdefullt stadsrum har den nya elstationen byggts i ett bergsrum drygt 30 meter under markytan. I samma tunnelsystem under Böle finns också Helen Ab:s fjärrkylelager. Pressmeddelande 1.9.2015

• Fjärrkylda hyresbostäder i Helsingfors. VVO-koncernen ger möjlighet till fjärrkyla även i hyresbostäder. Hyreshusfastigheten på Messeniusgatan i Tölö har 25 Lumo-bostäder som just nu byggs om för att motsvara dagens standard.

• Söderviks solkraftverk uppfyllde förväntningarna. Solkraftverket i Södervik som togs i drift i våras och var Finlands största när det stod färdigt har uppfyllt alla förväntningar. Totalt har kraftverket producerat över 200 000 kWh solel, vilket motsvarar 100 höghustvåors årsförbrukning. Söderviks solkraftverk ökade den totala nätanslutna solelseffekten i Finland med över 10 procent. Som bäst byggs ett dubbelt så stort solkraftverk i Stensböle i Helsingfors. Pressmeddelande 14.9.2015

Utsikter för framtiden

Helens utsikter för framtiden är oförändrade. Osäkerhetsfaktorerna inom ekonomin och på energimarknaden i Europa och Finland återspeglar sig på Helens verksamhet. Den låga marknadsprisnivån på el, eventuella nya skattepålagor och prisutvecklingen på bränslen medför stora utmaningar. På längre sikt har framför allt investeringsbesluten i samband med Helens Utvecklingsprogram stor betydelse för bolagets framtida resultatförmåga.

Helens vinst för räkenskapsperioden 2015 väntas landa på den nivå som beräknades före bolagiseringen, cirka 60–80 miljoner euro.  

 

Helsingfors 23.10.2015

Pekka Manninen

Verkställande direktör

 

HELENkoncern nyckeltal 1.1.–30.9.2015

Omsättning (mn euro)                                    534
Rörelsevinst (mn euro) 90
Balansomslutning (mn euro) 2 638
Avkastning på eget kapital % 3
Avkastning på investerat kapital % 3
Solitditetsgrad 71
Investeringar (mn euro) 85
Anställda 1 378

Affärsverket Helsingfors Energis affärsverksamhet överfördes i huvudsak till Helen Ab 1.1.2015.

I Helens delårsöversikt ingår moderbolaget Helen Ab, Helens dotterbolag samt andelar i intressebolag. Siffrorna för Helen är inte jämförbara med siffrorna för affärsverket Helsingfors Energi.

 

Läs mer om ämnet

Företag