Se helpoin tapa -kampanjregel

Helen Ab lottar ut en Helkama-elcykel

Utlottningsarrangör

Utlottningen arrangeras av Helen Ab (FO-nummer: 2630573-4, Kampgränden 2, 00090 HELEN). Helen Ab kallas nedan ”Helen” eller ”Arrangören”.  

Utlottningsregler

Genom att delta i utlottningen godkänner deltagaren dessa utlottningsregler och förbinder sig att följa dessa regler och Arrangörens beslut som gäller utlottningen.

Deltagande

Man kan delta i utlottningen på adressen helen.fi/sehelpointapa.  

Man kan delta i utlottningen genom att på adressen helen.fi/sehelpointapa fylla i sitt svar, namn, e-postadress och telefonnummer samt övriga uppgifter som efterfrågas i samband med deltagandet. Deltagaren svarar för att de uppgifter han eller hon lämnat är riktiga.

Deltagare och rätten att delta

Personer som fyllt 18 år och är bosatta i Finland kan delta i utlottningen. Helens anställda och deras familjemedlemmar får inte delta i utlottningen. Deltagande i utlottningen förutsätter inte att man är Helens kund eller köper en tjänst eller produkt, och inte heller att man ger tillstånd till att Helen tar kontakt annat än i samband med utlottningen. Deltagaren står för följderna för agerande som strider mot dessa regler och mot Arrangörens beslut som fattats på grundval av reglerna.

Genom att delta i kampanjen försäkrar deltagaren att han eller hon själv har skapat det svar (nedan ”Berättelsen”) som lämnats in till utlottningen. Dessutom försäkrar deltagaren att Berättelsen inte bryter mot lag, god sed, tredje mans rätt inbegripet immateriella rättigheter, inte kränker ära, privatliv eller affärshemlighet och att Berättelsen inte heller strider mot dessa regler på något annat sätt.

Tiden för deltagande

Man kan delta i utlottningen under perioden 22.4.-6.6.2021, om inte annat meddelas. Ansökningar om deltagande som inkommit utanför tiden för deltagande godkänns inte för utlottningen. Deltagaren bär ansvaret för att ansökan om deltagande kommer fram i tid. Arrangören har rätt att avbryta utlottningen eller ändra tidsschemat för utlottningen. Om utlottningen avbryts i förtid lottas priset ut bland dem som deltagit före avbrytandet.

Pris

Bland alla som deltagit i utlottningen inom tiden för deltagandet utlottas en (1) Helkama E7-elcykel. Priset kan endast lösas in i Finland. Närmare tidpunkt för inlösning av priset överenskoms med vinnaren.

Prisvillkor

Priset lottas ut efter att tiden för deltagande gått ut, dock senast  11.6.2020. Vinnaren meddelas via e-post eller telefon, med den kontaktinformation som deltagaren lämnat. Om vinnaren inte bekräftar att han eller hon mottagit e-postmeddelandet om vinsten och inte kan nås på annat sätt med den kontaktinformation han eller hon lämnat, eller om vinnaren inte löser in priset senast 5.7.2021, makuleras den oinlösta vinsten och en ny utlottning görs så fort som möjligt, dock senast 30.7.2021.

Ett oanvänt pris eller en del av det ersätts inte, och priset kan inte heller omvandlas till pengar eller säljas/förmedlas vidare eller överföras på en annan person.

Arrangören betalar lagstadgad lotteriskatt för priset. Om en deltagare har lämnat felaktig eller bristfällig kontaktinformation eller om meddelandet om priset eller priset inte kan levereras till vinnaren av skäl som inte beror på Arrangören, är Arrangören inte skyldig att leverera priset till vinnaren. Arrangören har rätt att publicera vinnarens namn och ort i vilket medium som helst utan särskilt samtycke eller ersättning.

Arrangörens ansvar

Arrangören ansvarar inte för fel i deltagarnas kontaktinformation eller i annan information som deltagarna lämnat, och inte heller för hinder för deltagande som beror på datatekniska eller andra motsvarande omständigheter, för fel vid deltagandet eller för hinder eller problem i samband med mottagandet av priset. Arrangören ansvarar inte för någon som helst skada som orsakas eller påstås ha orsakats av deltagandet i utlottningen, mottagandet eller inlösningen av priset eller användningen av priset. Arrangörens ansvar begränsar sig i samtliga fall till värdet av det pris som lottas ut.

Behandling av personuppgifter samt användning av den Berättelse som lämnats in till utlottningen

Deltagarna i utlottningen ombeds lämna de uppgifter som nämns i punkten ”Deltagande”. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje man. Arrangören behandlar uppgifterna och de personuppgifter som ingår i dem för att genomföra utlottningen samt kontakta vinnaren och överlämna priset till vinnaren. Uppgifterna kan också användas för Arrangörens elektroniska direktmarknadsföring, om deltagaren har gett sitt samtycke till det. Behandlingen av personuppgifter behövs för att tillgodose Helens berättigade intresse. De personuppgifter som lämnats i samband med deltagandet i utlottningen behandlas i övrigt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och den praxis för behandling av personuppgifter som anges på Arrangörens webbplats.

Arrangören har rätt att publicera de Berättelser eller delar av dem som deltagarna skickat in samt använda dem i Arrangörens reklam och marknadsföring endast i enlighet med det samtycke som deltagaren meddelat när han eller hon deltog i tävlingen. Deltagarna meddelas inte separat om att Berättelserna används eller publiceras och deltagaren har inte rätt till ersättning för att Berättelserna används eller publiceras.

Övriga villkor

Dessa villkor gäller samtliga deltagare. Arrangören har rätt att under utlottningstiden ändra eller korrigera dessa regler för att rätta eventuella tryckfel och andra fel. Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta utlottningen när som helst utan förhandsmeddelande och utan att ange några skäl. På utlottningen och dess regler tillämpas finsk lag, med undantag för reglerna som gäller valet av lag. Eventuella oklarheter som rör tillämpningen och tolkningen av reglerna avgörs av Arrangören. Arrangören förbehåller sig rätten att från utlottningen utesluta personer som brutit mot dessa regler eller mot Arrangörens beslut, eller personer som med fog kan misstänkas ha använt sig av ohederliga, lagstridiga eller andra motsvarande metoder vid deltagandet. staavia keinoja.