Viktiga händelser under 2018

Hekas flervåningshus blev en aktiv del av energisystemet i Helsingfors

Helen Ab och Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) genomförde tillsammans ett omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt kring efterfrågeflexibilitet i fråga om värme. Helen levererade en ny mät- och rapporteringstjänst för inomhustemperaturen och luftfuktigheten i Hekas bostäder. Med hjälp av tjänsten kan flervåningsbostadshusens energieffektivitet förbättras kostnadseffektivt och enkelt.

Planeringsstart för världens i sitt slag första säsongslager för energi

Helen och Skanska presenterade en plan för att bygga världens i sitt slag första säsongslager för värmeenergi i de gamla oljegrottorna på Kronbergsstranden i Helsingfors. I det planerade projektet fylls grottorna under sommaren med Kronbergsfjärdens ytvatten som värmts upp av solen. Under vintern används vattnet sedan som energikälla för värmepumparna. Överskottsvärme från byggnader tas likaså till vara under sommarsäsongen och återanvänds av de boende.

Helsingfors första biovärmeverk invigdes

Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuori invigde Helens nya biovärmeverk på Sundholmen. Anläggningen producerar förnybar fjärrvärme i Finlands största pelletspanna. Det nya värmeverket är ett exempel på gediget finskt kunnande, värmeverksprojektet är till över 80 % inhemskt. Anläggningen kan producera förnybar fjärrvärme för 25 000 tvårumslägenheters behov.

Miljökonsekvensbedömningen för biovärmeverket i Tattarmossen inleddes

Helen utreder olika alternativ för byggande av nya biovärmeverk i Helsingfors. Bl.a. utreder man om ett område i Tattarmossen lämpar sig för värmeproduktion med biobränslen. Förutom i Tattarmossen utreds också områden i Nordsjö och Dammen.

Beslut om byggande av ett jättelikt grottvärmelager på Blåbärslandet i Helsingfors

Helen har beslutat att bygga Finlands största värmelager för lagring av fjärrvärme i de gamla oljegrottorna på Blåbärslandet. Värmelagret ger möjlighet att minska användningen av fossila bränslen. Investeringsbeslutet om ett grottvärmelager på Blåbärslandet godkändes i Helens styrelse i mars. Upphandlingarna inleddes under våren och byggnadsarbetena i början av 2019.

Solpaneler och ellager till hemmen – för första gången i Finland

Helen var först i Finland med att erbjuda hushållskunder solpaneler och ett ellager som ett skräddarsytt paket. Med hjälp av ellagret får småproducenter större nytta av sina solpaneler, eftersom ellagret ökar utnyttjandegraden för solpanelerna genom att jämna ut produktion och konsumtion.

Helen återigen hållbaraste varumärket bland energibolag

Helen var för andra året i rad det hållbaraste varumärket bland finska energibolag, enligt Nordens mest omfattande varumärkesundersökning som utreder invånarnas åsikter om kända företags hållbarhet. Helens hållbarhet utgår från strategin, som har en klimatneutral energiproduktion som mål.

Helens solkraftverk i Södervik fick ny solvägg

På Söderviks elstation i Helsingfors installerades en solvägg med 84 paneler i syfte att testa utbytet från väggpaneler. Traditionella solkraftverk på taket ger bäst utbyte sommartid medan väggmonterade paneler effektivast tar vara på solinstrålningen vår och höst.

Helsingfors fick landets första solpanelbänkar

Helen försåg Helsingfors med fem solpanelbänkar som kan användas för att ladda elcykeln eller mobilen. Bänkarna placerades ut vid Slakthuset, i Fiskehamnen och på Salutorget och är de första i sitt slag i Finland. På bänken kan man ladda sin apparat också när solen inte skiner, eftersom elen som solpanelen producerar lagras i ett batteri i bänken.

Ny underjordisk värmepumpsanläggning utnyttjar spillvärme

Helens nya värmepumpsanläggning blev färdig och provkörningar inleddes. De stora värmepumparna tillvaratar betydande mängder spillvärme från fastigheterna och utnyttjar den för värmeproduktion. Pumparna producerar både fjärrvärme och fjärrkyla. Värmepumpsanläggningen ligger cirka 50 meter under Esplanadparken. I anslutning till den finns också ett kallvattenlager som rymmer 25 miljoner liter.

Ny värmepump i Katri Valas fjärrvärme- och fjärrkyleverk

Helen beslutade att fortsätta med investeringarna i återvinning av spillvärme och bygger en ny värmepump som komplement till det underjordiska fjärrvärme- och fjärrkyleverket i Sörnäs. Tack vare den nya värmepumpen minskar värmeutsläppen i Östersjön märkbart, då värmen från renat avloppsvatten kan tas till vara ännu bättre än förut.

Helen bland de fem bästa i internationell varumärkestävling

Det finska energibolaget Helen valdes till ett av världens bästa varumärken i energisektorns internationella varumärkestävling CHARGE i Reykjavik. Helen fick pris som ett av de fem bästa energivarumärkena i kategorin kända varumärken.

Elcyklister fick kostnadsfri laddstation på Skatudden

Helen gav elcyklister en kostnadsfri laddstation vid Skatuddskajen i Helsingfors. Laddstationen för elcyklar är den första i sitt slag i Finland och fungerar med hjälp av solpaneler och ett ellager.

Helen i topp inom finsk säkerhet

Helen fick pris som Årets säkra organisation medan Mats Fagerström på Helen fick pris som Årets säkerhetschef vid Finnish Security Awards 2018. Priset Årets säkra organisation tilldelas ett företag eller någon annan organisation som tagit hand om säkerheten på företaget på ett föredömligt sätt och skapat en positiv företagskultur.

Ny fjärrvärmetjänst sparar energi

Helen lanserar en ny fjärrvärmetjänst: en smart fjärrvärmecentral sparar energi och sänker värmekostnaderna. Den smarta fjärrvärmecentralen ger ett jämlikt inomhusklimat i alla lägenheter i bostadsbolaget.

Helen vill köpa överskottsvärme av sina kunder

Helen meddelade att bolaget vill köpa överskottsvärme från företag och fastigheter. Med öppen fjärrvärme avses en dubbelriktad värmemarknad där kunderna dels kan köpa fjärrvärme och dels sälja värme som de själva producerat till energibolaget. Helen vill utnyttja det befintliga fjärrvärmenätet så effektivt som möjligt.

Helens nya solkraftverk byggs på Mässcentrums tak

På Mässcentrums tak byggs ett av Helsingfors största solkraftverk, och solpanelerna kommer att kunna bokas av Helens kunder. Sommaren 2019 kommer Mässcentrum att täcka fastighetens tak med över 2000 solpaneler som producerar cirka 592 MWh energi per år.

Helen först i Finland med att ta med mobilbetalning bland faktureringsalternativen

Helen och MobilePay kom överens om ett samarbete som ger möjlighet att betala Helens elräkningar med mobilbetalning från och med 2019. Helen är det första företaget i Finland som tagit med mobilbetalning som faktureringsalternativ.

Helen och tyska E.ON huvudägare i Liikennevirta

Helens intressebolag Liikennevirta Oy (Virta) expanderar i rask takt, även internationellt. Virtas ägarbas har utvecklats genom riktade aktieemissioner och aktieaffärer så att Helen och E.ON nu är majoritetsägare i bolaget.