Planering av ett nytt biovärmeverk startade  

Beslut fattades om att inleda planeringen av ett nytt biovärmeverk i Nordsjö. Samtidigt blev det bekräftat att Hanaholmens kraftverk stängs, när det hade fastställts vilka lösningar som behövs för att ersätta värmeproduktionen.

En värmepump som använder havsvatten som värmekälla

I anslutning till kraftverken i Nordsjö bygger Helen en värmepump som använder kraftverkets egen kylvattencirkulation och värme från havsvatten som värmekälla. I Finland finns inga andra värmepumpar i den här storleksklassen som utvinner värme från havsvatten. Byggnadsarbetena inleds 2020 och den nya värmepumpen kan tas i drift 2022.

Helen blev partner till Helsingfors Olympiastadion

Helen blev partner till Helsingfors Olympiastadion, med det gemensamma målet att förbättra energieffektiviteten. I samband med ombyggnaden av Olympiastadion tas nya miljö- och energivänliga lösningar i bruk.

En ny tjänst Virtuellt batteri för solpanel kunder

Helen lanserade den nya tjänsten Virtuellt batteri som är avsedd för köpare av solpaneler. Tjänsten är ett steg mot renare energiproduktion av ett nytt slag, där också kunderna deltar.

Finlands första byggplatscyklist inledde sitt arbete

Finlands första byggplatscyklist inledde sitt arbete på cykelsadeln. Byggplatscyklistens sommarjobb på Helen gick ut på att utveckla och förbättra trafikregleringarna och dialogen i samband med byggnadsarbeten i värme- och elnätet.

Spillvärme från Sköldvik studerades

Den första fasen i utredningen av spillvärme från Sköldvik slutfördes. Vid Nestes och Borealis Polymers produktionsanläggningar i Sköldvik uppkommer betydande mängder lågtempererad spillvärme, som hittills inte har kunnat förädlas för nyttiga ändamål. Spillvärme från Sköldvik skulle kunna täcka omkring en fjärdedel av huvudstadsregionens fjärrvärmebehov.

Många nya laddstationer för elbilar till innerstaden

Helsingfors stad och Helen avtalade om leverans av sammanlagt 59 nya laddstationer för elbilar till innerstaden. Därmed steg antalet publika laddstationer till över hundra, och det blev ännu lättare för bilisterna att köra ekologiskt i Helsingfors.

Spillvärme från Nordsjö kafferosteri utnyttjas

Helen och Paulig avtalade i ett gemensamt pilotprojekt om utnyttjande av spillvärme från Nordsjö kafferosteri. Med hjälp av en ny teknisk lösning kan värme tas till vara i en mängd som motsvarar 1000 tvårumslägenheters årsbehov av värme. Recirkulering till fjärrvärmenätet av värme som uppkommer inom livsmedelsindustrins produktionsprocesser är unikt i Helsingfors.

Solkraftverk på Mässcentrum öppnades

Helsingfors Mässcentrum och Helen Ab öppnade ett av Helsingfors största solkraftverk på taken till Mässcentrums hallar i augusti. Solkraftverket togs i drift i månadsskiftet augusti-september 2019. Samtidigt började man bygga ut kraftverket.

Ett nytt trainee-program startade  

Inom försäljningen startade ett trainee-program av ny typ i september. Helen eftersträvar stark tillväxt inom nya energilösningar och med hjälp av trainee-programmet stärker man säljorganisationen.

Helen Ventures vill sätta fart på omvälvningen av energibranchen

Helen Ab startade den nya placeringsverksamheten Helen Ventures, vars mål är att sätta fart på omvälvningen av energibranschen tillsammans med start-up-partners. Helen Ventures är en strategisk placerare som stöder tillväxtföretag som förnyar energibranschen. Helens placering uppgår till cirka 50 miljoner euro under de första fem åren.

Ett stadsraffinaderi utvecklades

I Nordsjö utvecklas ett unikt stadsraffinaderi i ett samprojekt mellan Helen, Lassila & Tikanoja samt VTT. Projektet lanserades under verksamhetsåret 2019. Målet är att utnyttja material och energi i enlighet med tanken om cirkulär ekonomi. Arbets- och näringsministeriet beviljade Helen ett energistöd på 7,9 miljoner euro för investeringen.

Helen sålde naturgasförsäljnings- och naturgasdistributionsverksamheten

31.12.2019 sålde Helen naturgasförsäljnings- och naturgasdistributionsverksamheten till Suomen Kaasuenergia. Affärsverksamheten som säljs betjänar fem företagskunder i Helsingfors.

Ny fjärrvärmetjänst sparar energi

Helen lanserar en ny fjärrvärmetjänst: en smart fjärrvärmecentral sparar energi och sänker värmekostnaderna. Den smarta fjärrvärmecentralen ger ett jämlikt inomhusklimat i alla lägenheter i bostadsbolaget.

Helen vill köpa överskottsvärme av sina kunder

Helen meddelade att bolaget vill köpa överskottsvärme från företag och fastigheter. Med öppen fjärrvärme avses en dubbelriktad värmemarknad där kunderna dels kan köpa fjärrvärme och dels sälja värme som de själva producerat till energibolaget. Helen vill utnyttja det befintliga fjärrvärmenätet så effektivt som möjligt.

Helens nya solkraftverk byggs på Mässcentrums tak

På Mässcentrums tak byggs ett av Helsingfors största solkraftverk, och solpanelerna kommer att kunna bokas av Helens kunder. Sommaren 2019 kommer Mässcentrum att täcka fastighetens tak med över 2000 solpaneler som producerar cirka 592 MWh energi per år.

Helen först i Finland med att ta med mobilbetalning bland faktureringsalternativen

Helen och MobilePay kom överens om ett samarbete som ger möjlighet att betala Helens elräkningar med mobilbetalning från och med 2019. Helen är det första företaget i Finland som tagit med mobilbetalning som faktureringsalternativ.

Helen och tyska E.ON huvudägare i Liikennevirta

Helens intressebolag Liikennevirta Oy (Virta) expanderar i rask takt, även internationellt. Virtas ägarbas har utvecklats genom riktade aktieemissioner och aktieaffärer så att Helen och E.ON nu är majoritetsägare i bolaget.