Förnya fjärrvärmecentralen bekvämt utan investering

Ta kontakt

Vanliga frågor om smarta fjärrvärmecentraler

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Smart fjärrvärmecentral är en tjänst som omfattar byte av fjärrvärmecentral och optimering av inomhusklimatet. Vi levererar, installerar och tar i bruk den nya fjärrvärmecentralen, återvinner den gamla anläggningen, servar, underhåller och följer via en molntjänst fjärrvärmecentralen under hela dess livscykel och sköter eventuella reparationsåtgärder jämte reservdelar.

Dessutom optimerar vi inomhusklimatet i fastigheten med hjälp av givare i lägenheterna för att åstadkomma ett behagligt klimat.

Via molntjänsten kan också kunden följa fjärrvärmecentralens och lägenhetsgivarnas funktion. Vi rapporterar till kunden om situationen beträffande fjärrvärmecentralen och inomhusklimatet.

Tjänsten omfattar dessutom vid behov byte av fjärrvärmecentralen när den nått slutet av sin livscykel.

Smart fjärrvärmecentral är ett bra val såväl för fastigheter där det blir aktuellt att byta fjärrvärmecentral som för dem som planerar att skaffa den första fjärrvärmecentralen till ett nybygge.

Tjänsten passar dig som värdesätter

  • En bekymmersfri tjänstemodell
  • Fasta och förutsägbara kostnader
  • Fasta och förutsägbara kostnader
  • Energieffektivitet

För tillfället är tjänsten endast tillgänglig i Helsingfors.

Vid utreder en utvidgning av tjänsten till även mindre fastigheter än höghus. Kontakta våra experter via blanketten om du är intresserad av tjänsten.

Kunden betalar en fast månadsavgift för tjänsten. En typisk månadsavgift för tjänsten är 200-300 €/mån. beroende på fastigheten och den befintliga värmetekniska lösningen.

Månadsavgiften baserar sig på installationen och anskaffningen av anläggningen samt på kostnaderna för tjänsten, såsom underhålls-, övervaknings-, service-, garanti- samt rapporteringskostnaderna. För månadspriset får kunden en helhetstjänst och vår garanti för att anläggningen och tjänsten fungerar oklanderligt.

Månadsavgiften bestäms enligt uppvärmningsbehovet och effekten samt värmesystemets dimensionering i kundens fastighet. Dessa påverkas av till exempel byggnadens volym, byggår, hur uppvärmningskretsen är kopplad och antalet våningar i byggnaden.

Antalet bostäder samt fördelningsgrunden för husbolagets vederlag inverkar på hur månadspriset fördelas mellan aktieägarna – ju fler bostäder, desto lägre månadspris per bostad. Månadsavgiften är bunden till levnadskostnadsindex. Kunden informeras årligen om ändringar i levnadskostnadsindex i samband med räkningen.

Med hjälp av tjänsten undgår bostadsbolaget att ta mera lån när man betalar en fast tjänsteavgift i stället för en engångsinvestering. Kunden undgår också överraskande underhålls- och reparationskostnader samt driftsavbrott, och då underlättas också disponentens arbete. Vid engångsinvesteringar ingår inte tjänsterna i investeringspriset och garantitiderna är korta. Dessutom måste kunden själv planera anskaffningen från början till slut. En kund som väljer en smart fjärrvärmecentral behöver inte skaffa olika anordningar för att följa och kvalitetskontrollera värmesystemet, utan kunden får allt som behövs.

Smart fjärrvärmecentral innebär att våra experter står till kundens förfogande, de värmetekniska frågorna är under kontroll och uppvärmningen optimerad i hela fastigheten på bästa möjliga nivå med avseende på såväl energieffektivitet som boendeklimat.

Byte av fjärrvärmecentral kan i sig medföra besparingar i husbolagets värmekostnader, när en modernare fjärrvärmecentral med pålitliga och högklassiga komponenter som omfattas av garanti tas i bruk.

Tjänsten gör det möjligt att reglera fjärrvärmecentralens reglerkurva enligt såväl utomhustemperaturen som lägenheternas inomhustemperaturer. Då kan man undvika under- och övervärme i lägenheterna och det är möjligt att spara energi.

Med hjälp av tjänsten är det också möjligt att förutsäga behovet av hustekniska åtgärder, till exempel behov av att balansera värmeelementen. Om man inte får tillräckligt jämlika temperaturer i olika lägenheter genom att reglera reglerkurvan, kan det bli aktuellt att utföra balansering och reglering av värmeelementen, vilket ökar uppvärmningens energieffektivitet och minskar uppvärmningskostnaderna.

Med hjälp av tjänsten kan kunden ges råd i energiekonomiska och hustekniska åtgärder och frågor via molntjänsten i syfte att säkerställa att värmesystemet fungerar effektivt.

Energi som överförs till kunden via fjärrvärmenätet är långt förädlad, och fjärrvärme är ett uppvärmningssätt som är känt för att produktionen och distributionen är energieffektiv – överföringsförlusterna är små när energin överförs effektivt till kunderna från flera olika källor.

För att städernas energisystem ska utgöra en energieffektiv helhet är det viktigt att främja även byggnadernas energieffektivitet. Med hjälp av tjänsten kan vi minska energiförlusten tillsammans med kunden. Fjärrvärme utvecklas som ett effektivt uppvärmningssätt och tjänsten möjliggör leveranssäkerhet samt ett behagligt boendeklimat för kunderna.

Installation

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Strävan är att utföra installationerna samma dag, dock enligt vad som överenskoms med disponenten i varje enskilt fall. Lägenhetsgivarna kan eventuellt installeras en annan dag än själva fjärrvärmecentralen. Disponenten informerar de boende om installationen av givarna och kommer överens om saken med Helen.

Givare installeras i cirka 20–30 % av alla bostäder i byggnaden, en per bostad. I princip installeras givare i hörnlägenheterna på byggnadens översta och nedersta våningar, eller i de bostäder som kontinuerligt upplevs som svalast eller hetast. Givarna installeras på väggen cirka 1,1–1,5 över golvet. Lägenhetsgivarna mäter temperatur och fukthalt i bostäderna.

De boende kan själva påverka var givarna placeras, men de ska placeras på ett sådant ställe där drag eller elementvärme eller något annat motsvarande inte påverkar mätvärdena. Givarna fästs i princip med dubbelsidig tejp på väggen. Om det inte är lämpligt att fästa givaren med tejp, kan man komma överens om andra sätt att fästa dem. Givarna fungerar med batteri, och mätdata kan följas via molntjänsten. Givarens dataöverföring fungerar med hjälp av modem och dataanslutning i fjärrvärmecentralen.

Med hjälp av givarna kan fjärrvärmecentralens funktion regleras enligt såväl utomhustemperaturen som inomhustemperaturen. På så vis beaktas inomhustemperaturerna bättre vid värmeregleringen och de boende har behagligare inomhusklimat.

Ja. Fjärrvärmecentralen kan installeras och tas i bruk också på vintern. Lämplig tidpunkt överenskoms med kunden.

Värmedistributionen är avbruten cirka 2–4 timmar på grund av installationen.

Den första luftningen görs efter att fjärrvärmecentralen installerats. Smart fjärrvärmecentral innehåller automatisk luftavskiljare, så i fortsättningen behöver värmeelementen inte luftas separat.

Det går, men man kommer överens separat om tilläggsarbeten och kostnaderna för dem. Tjänstehelheten kräver dock i princip ingen tilläggsutrustning, utan den smarta fjärrvärmecentralen innehåller alla komponenter och all utrustning som behövs.

Avtalsfrågor

Använd piltangenterna för att ändra frågan. Du kan öppna och stänga svar med mellanslagstangenten.

Avtalet är i kraft tills vidare. 

Tjänsten får sägas upp ett halvt år efter det att avtalet ingåtts, varvid kunden löser in Smart fjärrvärmecentral genom att betala anläggningens restvärde som anges i avtalet.

Tjänsten övergår till den nya ägaren tillsammans med fastigheten, dvs. den nya ägaren börjar betala månadsavgiften. Om fastighetens nya ägare inte vill fortsätta med tjänsten, löser kunden in Smart fjärrvärmecentral genom att betala anläggningens restvärde.

Enkel nyckelfärdig lösning

 Inga bekymmer, vi tar hand om allt – från smidigt byte av utrustningen till behörig återvinning av den gamla utrustningen. Bostadsbolaget betalar en fast månadsavgift för tjänsten, som är lätt att budgetera. Inga överraskande eller oregelbundna kostnader uppkommer.

Tack vare den smarta fjärrvärmecentralens styrsystem kan reglerkurvan för temperaturen bekvämt ändras på distans. Det här gör att man kan reagera snabbt genast när någon tagit kontakt. Genom vår tjänst kan du spara upp till 5 % i värmekostnaderna.

Heltäckande service kostnadseffektivt

I vår tjänst ingår:      

  • Anskaffning och installation av en smart fjärrvärmecentral samt återvinning av den gamla utrustningen
  • Fortlöpande övervakning av utrustningen samt service och reparationer

En modern lösning för fjärrvärmehus

Traditionellt byte av fjärrvärmecentral

Bostadsbolaget ansvarar för anskaffningen, installationen och underhållet av fjärrvärmecentralen.

En lyckad investering kräver omsorgsfull planering och sakkunskap. Investeringen i en ny fjärrvärmecentral kan höja bolagsvederlaget, och dessutom kan bolaget få överraskande och oregelbundna kostnader för förnyande och service av komponenter.

Smart fjärrvärmecentral ger stabilitet

Bostadsbolaget får en smart fjärrvärmecentral installerad och underhållen mot en fast månadsavgift. Förebyggande underhåll ger möjlighet att snabbt upptäcka och åtgärda felsituationer, till och med innan de boende märker av dem. För nybyggen väljer man en smart fjärrvärmecentral i samband med anskaffningen av en fjärrvärmeanslutning.

Det är bra att ingå avtal om anslutning till fjärrvärme redan i ett tidigt skede av byggnadsprojektet.

Lägre värmekostnader

Om det inte är aktuellt att byta ut fjärrvärmecentralen i din fastighet, rekommenderar vi att du bekantar dig med vår tjänst Fastighetsvakten. Liksom den smarta fjärrvärmecentralen baserar sig också Fastighetsvakten på att data om uppmätta temperaturer och fukthalter i bostäderna utnyttjas för att optimera uppvärmningen.

Behagligt klimat i hela fastigheten

Genom att utnyttja data som samlas in från fastigheten kan vi säkerställa jämn uppvärmning året runt, förutsatt att uppvärmningsnätet är i balans. Tjänsten fungerar omärkligt och styrs av Helens experter.

  1. För de längst bort belägna bostäderna i fastigheten levereras trådlösa värmesensorer som samlar in data om förhållandena i fastigheten.
  2. Fjärrvärmecentralen samlar data om uppvärmningsnätet och boendeförhållandena, som Helens experter utnyttjar för att ställa in fjärrvärmecentralen rätt.
  3. Vi övervakar fjärrvärmecentralens funktion. Vi utför nödvändig service och åtgärdar eventuella felsituationer.