Återblick på 2016

Fjärrvärmerekord i Helsingfors

Under den långvariga stränga köldperioden sattes nytt rekord för efterfrågan på fjärrvärme i Helsingfors, 2650 MW den 7 januari 2016. Det tidigare rekordet som är några år gammalt överträffades med drygt 50 megawatt (MW). Orsaken till den rekordstora efterfrågan var den stränga kölden som pågått i flera dagar.

Pellets började användas på Hanaholmen

Provkörningarna av pelletssystemet på Hanaholmen utfördes och anläggningen togs i kontinuerlig drift vintern 2016. Pellets ersatte en del av stenkolet som kraftverksbränsle. Hanaholmen har beredskap att blanda in 5–7 procent pellets i stenkolet. Också i Sundholmens kraftverk blandades pellets i stenkolet.

Fjärrvärmerekord i Helsingfors

Helen investerar i värmepumpsanläggning

Stensböle solkraftverk togs i drift

Finlands största solkraftverk togs i drift i Stensböle i Helsingfors i april. El produceras av närmare 3000 solpaneler på skidhallens tak. Kraftverkets årsproduktion motsvarar cirka 350 höghustvåors årsförbrukning. Helens solkraftverk – Stensböle och Södervik – har en sammanlagd effekt på över en megawatt. Det här är cirka 13 % av all nätansluten solelsproduktion i Finland.

Helen investerar i värmepumpsanläggning

Helen gör en betydande investering i fjärrkyleenergi genom att bygga en andra stor värmepumpsanläggning i industriell skala i Helsingfors. Investeringen minskar Helens koldioxidutsläpp, eftersom värmepumpar kan ersätta fossila bränslen. Anläggningen byggs i den kylcentral som finns under Esplanadparken.

 

Helen delade ut 30 000 euro till sommarevenemang

Med totalt 30 000 euro stödde Helen evenemang som skapade positiv energi. Vid beviljandet av stipendierna Världens bästa stadsenergi fästes vikt vid evenemangens värde för stadskulturen, mångfald och hållbarhet samt ansökningarnas popularitet.

Fjärrvärme med biogas

Helen började producera fjärrvärme med inhemsk biogas som framställts av avfall. Helen och Gasum ingick ett partnerskapsavtal om biogas i juni. Helen lanserade en förnybar fjärrvärmeprodukt som är avsedd för företagskunder och där produktionen i inledningsskedet baserar sig på biogas.

Helen delade ut 30 000 euro till sommarevenemang

Nordens största ellager byggdes i Södervik

Nordens största ellager byggdes i Södervik

På sommaren tog Helen Nordens största ellager i drift. Ellagret i Södervik har en effekt på 1,2 megawatt och en kapacitet på 600 kilowattimmar. I samarbete med Fingrid Abp och Helen Elnät Ab testar Helen ellagrets gränser inom ramen för ett forskningsprojekt, för att hitta ett marknadsanpassat sätt att använda ellagret.

Förnybar energi med hjälp av partners

Helen sökte partners för lokala projekt kring förnybar energi. Till de projektpartners som väljs utlovades sammanlagt 50 000 euro i finansiellt stöd. Helens stödkampanj för förnybar energi riktade sig till den offentliga sektorn, föreningar och sammanslutningar samt företag med ett allmännyttigt verksamhetssätt.

Helen utmanade alla att ge ett Värmelöfte

I oktober körde Helen i gång den riksomfattande kampanjen Värmelöftet, vars syfte är att minska utsläppen i samband med vinterns förbrukningstoppar. För Helen är Värmelöftet och den nya tjänsten Enne ett steg mot framtidens smarta energisamhälle, där kunderna är med i olika energiproduktionslösningar.

Laddningsnätverket för elbilar byggdes ut

Helen lanserade ett nytt koncept för att ansluta privata laddningsstationer till det offentliga laddningsnätverket. På snabbladdningsstationen i Sockenbacka tar det 5–15 minuter att ladda bilen. Den nya stationen är den 41:a laddningsstationen i Helens nätverk. Helens offentliga laddningsstationer bildar tillsammans Finlands mest vidsträckta stadsnätverk.

Laddningsnätverket för elbilar byggdes ut

Pelletsvärmeanläggning på Sundholmen

Pelletsvärmeanläggning på Sundholmen

I december började man bygga grunden för en pelletsvärmeanläggning på Sundholmen. Anläggningen utrustas med Finlands största pelletspanna. Det här är ett betydande projekt för att öka användningen av förnybar energi. Den nya pelletsvärmeanläggningen har en bränsleeffekt på knappt 100 MW och ansluts till det mottagnings- och lagringssystem för pellets som redan byggts på Sundholmens kraftverksområde.

Efterfrågeflexibiliteten utvecklades

Helen tar med kunderna i energisystemet via efterfrågeflexibilitet. Efterfrågeflexibiliteten genomförs med privatkunder, och även med några företagskunder har de första avtalen om efterfrågeflexibilitet ingåtts.

Prisbelönad marknadsföring

Helens marknadsföring belönades under året med en rad priser. Bland annat vann Helen internetkategorin i reklamfilmstävlingen Voitto med sina videoserier om Yrjö Uusivirta, och Yrjö Show-avsnittet ”Get-Together Party” var Finlands populäraste reklamfilm på YouTube.

Helens marknadsföring belönades under året med en rad priser.