Energikällor

Vi producerar energi med mångsidiga energikällor: stenkol, naturgas, kärnkraft, vattenkraft, värmepumpar, biomassa, olja, vindkraft, solenergi och biogas.

Stenkol

Vi producerar omkring hälften av vår energi med stenkol. Vi använder stenkol tillsammans med förnybar träpellets på Sundholmen. Fördelen med stenkol är den goda tillgången och det moderata och stabila priset. Det är också lätt att lagra stenkol med tanke på exceptionella situationer.

Vid anskaffningen av stenkol beaktar vi förutom leveranssäkerhet, pris och kvalitet även säljarens sociala och miljömässiga ansvar. Vi förutsätter att stenkolsleverantörerna har åtagit sig att följa praxis för hållbar affärsverksamhet, åtminstone FN:s Global Compact -principer.

Naturgas

Naturgas står för omkring en tredjedel av vår energiproduktion. Naturgas är det fossila bränsle som belastar miljön minst. Den naturgas vi använder innehåller närmast metan och ger därmed inte upphov till utsläpp av svaveldioxid, partiklar eller tungmetaller. Även koldioxidutsläppen är mindre från naturgas än från andra fossila bränslen.

I Helsingfors används naturgas vid kraftverken i Nordsjö och i några värmecentraler. Naturgasen kommer till Finland längs en gasledning från Västsibirien.

Olkiluodon ydinvoimala

Kärnkraft

Vi producerar cirka 10 procent av energin med kärnkraft. Vi köper kärnenergi som producerats i Olkiluoto via Oy Mankala Ab, som är delägare i Industrins Kraft Abp. Olkiluoto kärnkraftverks produktion och tillgänglighet är i toppklass.

Som bäst byggs ett tredje kraftverk i Olkiluoto.

Mankalan vesivoimalaitos

Vattenkraft

Största delen av den förnybara energi vi producerar härstammar från vatten. Vi har vattenkraftskapacitet via dotter- och intressebolag i Kymmene älv, Kemi älv och Indalsälven i Sverige. Våra äldsta vattenkraftverk har producerat energi ända sedan 30-talet.

Spillvatten och havsvatten

Med hjälp av värmepumpar förädlar vi spillenergi till fjärrvärme och producerar fjärrkyla, med vars hjälp överskottsvärme som alstras i fastigheterna av solinstrålning, maskiner och apparater samt människor kan förädlas till fjärrvärme.

Vi producerar värme ur spillvärmen från renat avloppsvatten och från fjärrkylans returvatten i Katri Valas värmepumpsanläggning. Värmen som produceras i Katri Valas värmepumpsanläggning tillgodoser sommartid största delen av värmebehovet i Helsingfors innerstad. Som bäst bygger vi en ny värmepumpsanläggning i Helsingfors.

Fjärrkyla producerar vi med hjälp av spillvärme, fjärrvärme och kallt havsvatten i Sundholmens kylanläggning och i Katri Valas värmepumpsanläggning.

Träpellets och biogas

Träpellets är skogsbiomassa som pressats till små stavar. Av pellets tillsammans med stenkol producerar vi värme och el i kraftverken på Hanaholmen och Sundholmen. Vi producerar också fjärrvärme med biogas som framställts ur avfall.

Vi ökar produktionen av förnybar energi genom att bygga Finlands största pelletsvärmeanläggning på Sundholmen.

Eldningsolja

Eldningsoljans andel av fjärrvärmeproduktionen i Helsingfors varierar med vädret och är högst några få procent, beroende på året. Eldningsolja används vid uppstart av kraftverken, som reservbränsle och i vissa värmecentraler. Fjärrvärme som producerats med olja behövs bara vid kallt väder. Oljan har ändå en viktig roll i Finlands energiförsörjningsberedskap och därför lagras olja med tanke på krissituationer.

Vindkraft

Vindkraftens andel av vår elproduktion ökar hela tiden. År 2025 förväntas vår årliga vindkraftsproduktion överstiga den mängd el som tidigare producerats med stenkol. Tillsammans med våra partners äger vi flera vindparker som är i produktion eller under uppförande, främst i Österbotten. Dessutom upphandlar vi vindkraft genom Suomen Hyötytuuli Oy, som vi är delägare.

Solenergi

Vi producerar solel i solkraftverken i Södervik och Stensböle. Vi producerar också solvärme och jordvärme som en del av Zachrisbackens skolcentrums hybridvärmesystem.