Ekolämpö Huoneiston toimitusehdot

Hinta ja ehdot ovat voimassa 1.1.2023 alkaen.

Ekolämpö Huoneisto -lisäpalvelu on tarkoitettu Helen Oy:n kaukolämpöverkossa olevassa kiinteistössä asuville kuluttaja-asiakkaille, jotka eivät vastaa kiinteistön lämpösopimuksesta. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hankkii lisäpalvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaa varten.

Kuukausimaksulla asiakas saa kaukolämpönsä lämpöpumpuilla tuotettuna. Lämmön alkuperä on 80 % uusiutuvaa lämpöä ja 20 % hukkalämpöä, yhteensä asiakkaalle varmennetaan lämpöä 6 000 kWh/vuosi. Lisäpalvelun tuotannosta ja energianlähteen alkuperän varmentamisesta vastaa Helen Oy, alkuperä varmennetaan energian alkuperälain mukaisilla alkuperätakuilla.

1. Sopimuksen kesto ja irtisanominen

Sopimus tehdään sähköisessä muodossa tai puhelimitse. Sopimus tulee voimaan heti tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Vahvistus katsotaan vastaanotetuksi heti, jos se on lähetetty sähköisesti ja 7 päivän kuluessa, jos se on lähetetty postitse. Tilausvahvistuksessa mainitaan sopimuksen voimaantulon ajankohta ja se sisältää sopimuksen ehdot, nämä ehdot ja selvityksen kuluttajan huomautusajasta. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Irtisanomisaika asiakkaan ja Helen Oy:n puolelta on 30 päivää. Sopimus päättyy irtisanomisen tai purkamisen takia. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan eikä oikaise rikkomusta kirjallisesti ilmoitetussa kohtuullisessa määräajassa.

2. Lisäpalvelun hinta ja tietojen soveltaminen laskutuksessa

Lisäpalvelun hinta on 1,70 €/kk sis. alv 24 %

Hinta on voimassa toistaiseksi. Hinta sisältää arvonlisäveron ja on kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen.

Laskutus tapahtuu asiakkaan varsinaisen sähkösopimuksen laskutuksen yhteydessä. Asiakas on velvollinen maksamaan laskun siinä mainittuna eräpäivänä. Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähintään kaksi viikkoa. Lasku lähetetään asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Asiakas on vastuussa laskun maksamisesta siitä riippumatta, mihin hän on pyytänyt laskun lähettämään. Mahdollisista myöhästyneistä maksusuorituksista Helen Oy:llä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.

Maksullinen huomautus voidaan lähettää aikaisintaan kahden viikon kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä. Kirjallisen maksuhuomautuksen lähettämisestä voidaan periä voimassa olevan hinnaston mukainen muistutusmaksu. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan sopimukseen vaikuttavista muutoksista, jotka koskevat esimerkiksi asiakasta tai laskutusosoitetta tai muuta osoitetta, jota osapuolet ovat sopineet käytettävän Helen Oy:n lähettämien vahvistusilmoitusten, hinnanmuutosilmoitusten sekä muiden ilmoitusten lähettämiseen. Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Helen Oy on oikeutettu siirtämään sopimuksen toiselle myyjälle. Siirrosta on ilmoitettava asiakkaalle viimeistään ensimmäisen laskun yhteydessä.

3. Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Helen Oy:llä on oikeus muuttaa sopimusehtoja ja hintoja, jos siihen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi tai vanhentuneiden sopimus- ja hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia.

Helen Oy lähettää asiakkaalle ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos tulee voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään ensisijaisesti sähköisesti, mutta se voidaan lähettää myös asiakkaan laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. Ilmoitus voi sisältyä esimerkiksi asiakkaalle tulevaan laskuun.

Helen Oy:llä on oikeus muuttaa hintoja ja muita sopimusehtoja siitä päivästä lukien, kun muutos tai päätös tuli voimaan, jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota Helen Oy ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta tehtäessä. Helen Oy voi muuttaa hintoja ja muita sopimusehtoja myös sellaisen lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen perusteella, joka on ollut sopimusta tehtäessä tiedossa, edellyttäen ettei korotus tai ehtojen muutos olennaisesti muuta sopimuksen keskeistä sisältöä. Helen Oy:llä on oikeus sellaisiin vähäisiin sopimusehtojen muutoksiin, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön.

Asiakkaan muuttaessa toiseen osoitteeseen hänen tulee itse niin halutessaan päivittää lisäpalvelu vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

4. Muut ehdot

Kuluttajasuojalain mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava Helen Oy:lle (nimi, käyttöpaikan osoite, käyttöpaikan numero ja, mikäli saatavilla, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus lähetetään peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Kun Helen Oy on vastaanottanut peruuttamisilmoituksen, sopimus raukeaa.

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai viedä asia ratkaistavaksi kuluttajariitalautakuntaan.